รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน -

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  606110574    นางสาวสุพรรณี โม้อ้วน ปวส.2/11  -ม6
 2  616110014    นางสาวพิชชาภา ยายิน ปวส.2/11  -ม6
 3  616110016    นางสาวบุณยาพร แก้วประมูล ปวส.2/11  -ม6
 4  616110033    นางสาวสุธาทิพย์ สุริยันต์ ปวส.2/11  -ม6
 5  616110049    นางสาวณัฐมล ร่มพูลทอง ปวส.2/11  -ม6
 6  616110121    นางสาวเขมรัตน์ แย้มแก้ว ปวส.2/11  -ม6
 7  616110122    นายธวัชชัย แสงอรุณ ปวส.2/11  -ม6
 8  616110123    นางสาวรินทร์ณารายณ์ พวงทอง ปวส.2/11  -ม6
 9  616110128    นางสาวกุลยา ดีก่อผล ปวส.2/11  -ม6
 10  616110130    นางสาวกิตติมา เทียมเทศ ปวส.2/11  -ม6
 11  616110131    นางสาวศศิชา พุฒซ้อน ปวส.2/11  -ม6
 12  616110132    นางสาวปวีณา โปทา ปวส.2/11  -ม6
 13  616110133    นางสาวมนัสนันท์ จีนย้าย ปวส.2/11  -ม6
 14  616110134    นางสาวกนกพร แซ่ตั้ง ปวส.2/11  -ม6
 15  616110135    นางสาวอรอุมา ทองอ่อน ปวส.2/11  -ม6
 16  616110139    นางสาวกัญญารัตน์ คำแดง ปวส.2/11  -ม6
 17  616110383    นางสาวปภาวรินทร์ ลานปัน ปวส.2/11  -ม6
 18  616110528    นางสาวรัชตะ หาญกาย ปวส.2/11  -ม6
 19  616110564    นางสาววรัญญา รอดบาง ปวส.2/11  -ม6
 20  616110588    นางสาวอลิษา ออนสี ปวส.2/11  -ม6
 21  616110597    นางสาวปรางกนก พระวงษ์วัน ปวส.2/11  -ม6
 22  616110614    นางสาวศิรินันท์ ศรีวิชัย ปวส.2/11  -ม6
 23  616110618    นางสาวสมฤทัย รัตนเพ็ชร ปวส.2/11  -ม6
 24  616110641    นายภาดา สายบุญยงค์ ปวส.2/11  -ม6
 25  616110651    นางสาววรลักษณ์ พยัคพันธ์ ปวส.2/11  -ม6
 26  616110655    นายธนวัฒน์ รักชนาจ ปวส.2/11  -ม6
 27  616110687    นายอมรวิวัตติ์ ลาแท่น ปวส.2/11  -ม6
 28  616110689    นางสาวจินตปราตรี พ่วงคุ้ม ปวส.2/11  -ม6
 29  616110698    นางสาวสุทธิกา ดีเก ปวส.2/11  -ม6
 30  616110700    นางสาววิศาลักษณ์ กาศวิเศษ ปวส.2/11  -ม6
 31  616110704    นางสาวพัชรพร ชูเกตุ ปวส.2/11  -ม6
 32  616110719    นางสาวธนัชพร รุ่งเรือง ปวส.2/11  -ม6
 33  616110726    นางสาวภาณุมาศ วงษ์พรม ปวส.2/11  -ม6
จำนวน  33    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th