รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน -

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615110423    นางสาวฉัตรกมล มีใจ ปวส.2/2  -
 2  615110424    นางสาวนฤมล สีคำ ปวส.2/2  -
 3  615110425    นางสาวชลธิชา ทับชู ปวส.2/2  -
 4  615110426    นางสาวธาวินี สีอุ่น ปวส.2/2  -
 5  615110428    นางสาวสุกัญญา มโหฬาร ปวส.2/2  -
 6  615110429    นางสาวณัฏฐา บานเย็น ปวส.2/2  -
 7  615110430    นางสาวภาวิณี คำมูลโต ปวส.2/2  -
 8  615110432    นางสาวศิริลักษณ์ เรียงสา ปวส.2/2  -
 9  615110433    นางสาววรรณิดา เณรเนือง ปวส.2/2  -
 10  615110434    นางสาวนุชจรี เทศปาน ปวส.2/2  -
 11  615110435    นางสาวอลิษา จันทร ปวส.2/2  -
 12  615110436    นางสาวรุ่งนภา บรรลุ ปวส.2/2  -
 13  615110437    นางสาวภัทรพร แก้วทิม ปวส.2/2  -
 14  615110491    นางสาวจิรัณชา นุชชาวนา ปวส.2/2  -
 15  615110492    นางสาวสกาวเดือน มาเชียงผา ปวส.2/2  -
 16  615110518    นางสาวณัฐฐิการ์ คล้ายศรี ปวส.2/2  -
 17  615110519    นางสาวธนาพร วางหา ปวส.2/2  -
 18  615110520    นางสาวภัชราภรณ์ มณีวงษ์ ปวส.2/2  -
 19  615110521    นางสาววัชราภรณ์ พิยะ ปวส.2/2  -
 20  615110593    นางสาวอรอนงค์ สุขแก้ว ปวส.2/2  -
 21  615110630    นางสาวธัญวรรณ บานชื่น ปวส.2/2  -
 22  615110652    นางสาวกนกวรรณ ต้นด้วง ปวส.2/2  -
 23  615110658    นางสาวณัฐมล สงมา ปวส.2/2  -
 24  615110706    นางสาวธนกาญจน์ ด้วงลา ปวส.2/2  -
จำนวน  24    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th