รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615210263    นายธีรภัทร์ รอดประทับ ปวส.2/21  1
 2  615210267    นายธนกิจ ถาคำ ปวส.2/21  1
 3  615210269    นายเสกสรร รักษา ปวส.2/21  1
 4  615210270    นายกรกต สายสวย ปวส.2/21  1
 5  615210272    นายอำนาจ บาลี ปวส.2/21  1
 6  615210273    นายณัฐนันท์ สังขริม ปวส.2/21  1
 7  615210274    นายมารุต เขียวเมือง ปวส.2/21  1
 8  615210275    นายเกียรติศักดิ์ หงษ์ทอง ปวส.2/21  1
 9  615210276    นายสหภาพ มั่งเรือง ปวส.2/21  1
 10  615210277    นายอดิพงษ์ อักษรไทย ปวส.2/21  1
 11  615210278    นายโฆษิต บุญฟู ปวส.2/21  1
 12  615210279    นายนวพรรษ อึ้งประสูตร ปวส.2/21  1
 13  615210280    นายเลิศดำรงค์ แก้วสุมาลี ปวส.2/21  1
 14  615210281    นายชัยวัฒน์ รุ่งสองแคว ปวส.2/21  1
 15  615210282    นายชัยวัฒน์ มาเชียงผา ปวส.2/21  1
 16  615210283    นายพาณุพงษ์ อุ่นกาย ปวส.2/21  1
 17  615210284    นายวัฒนา คำใจ ปวส.2/21  1
 18  615210287    นายไชยภพ พรมจันทร์ศรี ปวส.2/21  1
 19  615210288    นายไชยวัฒน์ พรมจันทร์ศรี ปวส.2/21  1
 20  615210594    นายเจริญชัย ไชยมงคล ปวส.2/21  1
 21  615210289    นายวรพล เครือวัลย์ ปวส.2/21  2
 22  615210290    นายกฤษดา ดีเมือง ปวส.2/21  2
 23  615210299    นายณัฐนนท์ อินปา ปวส.2/21  2
 24  615210300    นายอนุชา พรมน้ำอ่าง ปวส.2/21  2
 25  615210301    นายจีรพันธุ์ บัวหลาย ปวส.2/21  2
 26  615210302    นายกิตติธัช พาลีขันธ์ ปวส.2/21  2
 27  615210303    นายเกรียงศักดิ์ คำสอน ปวส.2/21  2
 28  615210304    นายจฬภูรินทร์ เพชรพรม ปวส.2/21  2
 29  615210306    นายสุภัทร โพธิ์เคน ปวส.2/21  2
 30  615210307    นายมงคล เจ้าแก้ว ปวส.2/21  2
 31  615210308    นายจักริน บัวเครือ ปวส.2/21  2
 32  615210309    นายวรเมธ วงษ์สุวรรณ ปวส.2/21  2
 33  615210310    นายเดชาธร อุยสูงเนิน ปวส.2/21  2
 34  615210311    นายพีรพงศ์ แป้นสวน ปวส.2/21  2
 35  615210312    นายจักรพันธ์ ดีสงคราม ปวส.2/21  2
 36  615210313    นายสิทธิชัย แก้วอุ่น ปวส.2/21  2
 37  615210315    นายฐิติพงษ์ สุกตะกู ปวส.2/21  2
 38  615210317    นายเจษฏา ก้อนนาค ปวส.2/21  2
 39  615210318    นายธีรพงษ์ ชัยหวัง ปวส.2/21  2
 40  615210672    นายสราวุฒิ อ่วมเปี่ยม ปวส.2/21  2
จำนวน  40    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th