รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615210285    นายอนุวัฒน์ วงศ์เธอ ปวส.2/22  1
 2  615210305    นายขวัญชัย ตะโค้ ปวส.2/22  1
 3  615210319    นายคุณากร เอี่ยมสอาด ปวส.2/22  1
 4  615210321    นายธนดล หงษ์ปาน ปวส.2/22  1
 5  615210322    นายพิพัฒน์ โพทัพ ปวส.2/22  1
 6  615210324    นายธีระพัฒน์ สีราช ปวส.2/22  1
 7  615210439    นายณัฐพงศ์ พวงลำ ปวส.2/22  1
 8  615210440    นายชนะศักดิ์ มีศรี ปวส.2/22  1
 9  615210441    นายคมกฤษ นาคธูป ปวส.2/22  1
 10  615210442    นายธนพล บุญต่าย ปวส.2/22  1
 11  615210443    นายธีรภัทร กัดฟัก ปวส.2/22  1
 12  615210444    นายศราวุธ หิรัญงาม ปวส.2/22  1
 13  615210445    นายธนวัฒน์ ปาลี ปวส.2/22  1
 14  615210446    นายวรัญญู เงินมูล ปวส.2/22  1
 15  615210447    นายกลวัชร ขอดคำ ปวส.2/22  1
 16  615210448    นายจักรกฤษ ถาพุฒ ปวส.2/22  1
 17  615210449    นายสิทธิพงษ์ วงษ์อินทะ ปวส.2/22  1
 18  615210450    นายประสาน ปาด้วง ปวส.2/22  1
 19  615210534    นายทีปกร หมอเพชร์ ปวส.2/22  1
 20  615210536    นายปริญญา จิตต์มั่น ปวส.2/22  1
 21  615210579    นายคุณานน อักษร ปวส.2/22  1
 22  615210581    นายอนุชา ลาล่วง ปวส.2/22  1
 23  615210666    นายณัฐกานต์ ทองวัน ปวส.2/22  1
 24  615210671    นายวุฒิพงษ์ บุญมีรักษ์ ปวส.2/22  1
 25  615210673    นายนพดล น้อยนา ปวส.2/22  1
 26  615210674    นายทรงวุฒิ ปาเคีย ปวส.2/22  1
 27  615210709    นายณัฐพงษ์ มณีอินทร์ ปวส.2/22  1
 28  616210205    นายดิเรก ทองคต ปวส.2/22  2ม6
 29  616210586    นาย ธนกร เตชนันต์ ปวส.2/22  2ม6
 30  616210605    นายพันธการ จันทร์เหมือน ปวส.2/22  2ม6
 31  616210631    นายทิวานนท์ นุพิศรี ปวส.2/22  2ม6
 32  616210659    นายสันทัด ชาน้อย ปวส.2/22  2ม6
 33  616210663    นายวัชรพล เรียนสูงเนิน ปวส.2/22  2ม6
 34  616210686    นายพุทธคุณ คำปลิว ปวส.2/22  2ม6
จำนวน  34    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th