รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615220339    นายณัฐภูมิ บุ้งรุ่ง ปวส.2/30  -ทวิภ
 2  615220349    นายนฤเบศร์ ทำมา ปวส.2/30  -ทวิภ
 3  615220355    นายคมสัน เกิดแสง ปวส.2/30  -ทวิภ
 4  615220362    นายสิทธินนท์ สารราช ปวส.2/30  -ทวิภ
 5  615220364    นายตราภูมิ วงค์สวาท ปวส.2/30  -ทวิภ
จำนวน  5    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th