รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615220242    นายวรธนัท บัวศรี ปวส.2/31  -
 2  615220327    นายทัฒนพงศ์ เกตุวังแดง ปวส.2/31  -
 3  615220328    นายกฤษณพงศ์ จ่าเหม็ง ปวส.2/31  -
 4  615220329    นายณัฐพร โนจรมา ปวส.2/31  -
 5  615220330    นายชัยมงคล เล็กแกมเงิน ปวส.2/31  -
 6  615220331    นายทัศพล จิตรศิริ ปวส.2/31  -
 7  615220332    นายธีรยุทธ ทาสีเงิน ปวส.2/31  -
 8  615220333    นายสมเจตน์ จงบรรจบ ปวส.2/31  -
 9  615220334    นางสาวนิตยา แก้วรักถา ปวส.2/31  -
 10  615220335    นายสืบศักดิ์ เหล่าคนค้า ปวส.2/31  -
 11  615220336    นายพิษณุ สอนสุวรรณ์ ปวส.2/31  -
 12  615220337    นายกิตติรัช สาระรัมย์ ปวส.2/31  -
 13  615220338    นายธนวัฒน์ ถาสุก ปวส.2/31  -
 14  615220340    นายธีรกร กรุดเพ็ชร ปวส.2/31  -
 15  615220341    นายนพดล ประกอบธรรม ปวส.2/31  -
 16  615220342    นายพิพัฒน์ ทิมขำ ปวส.2/31  -
 17  615220343    นายณัฐตพล ใจโพธิ์ ปวส.2/31  -
 18  615220344    นายณัฐพล น่วมคงมั่น ปวส.2/31  -
 19  615220345    นายเกรียงไกร ตาแก้ว ปวส.2/31  -
 20  615220347    นายศิวกร ชาติเพชร ปวส.2/31  -
 21  615220351    นายพงศธร นำสุวิมลกุล ปวส.2/31  -
 22  615220352    นางสาวสลิลทิพย์ ดวงปุ้ม ปวส.2/31  -
 23  615220353    นายไชยภพ โมลารักษ์ ปวส.2/31  -
 24  615220359    นายจักรกฤษ วงษ์ชัย ปวส.2/31  -
 25  615220374    นางสาววิภาดา มีแพง ปวส.2/31  -
 26  615220466    นางสาวณัฐธิดา คุณากรกิจ ปวส.2/31  -
 27  615220467    นางสาวภูษิตา จันทร์มี ปวส.2/31  -
 28  615220524    นายธนวัฒน์ ฮ่อคำ ปวส.2/31  -
 29  615220682    นางสาวสิรภัทร สินประเสริฐ ปวส.2/31  -
 30  615220699    นายเอกลักษณ์ ทองพืช ปวส.2/31  -
 31  615220730    นายหัถชัย สุขกล่ำ ปวส.2/31  -
จำนวน  31    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th