รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615220356    นายภัทราวุธ ธิตา ปวส.2/32  -
 2  615220357    นายเจษฎา ลิ้มเลิศสิริ ปวส.2/32  -
 3  615220358    นายพิทักษ์ อัปปมัญญา ปวส.2/32  -
 4  615220360    นายพิสุทธิ์ แสนดีน้อย ปวส.2/32  -
 5  615220361    นายกันทรากร ระวังภัย ปวส.2/32  -
 6  615220363    นายวีระชัย ชัยชลอ ปวส.2/32  -
 7  615220365    นายปัญญา มณีศรี ปวส.2/32  -
 8  615220366    นายกรกฎ ตั้งหลักฐาน ปวส.2/32  -
 9  615220367    นายนิพนธ์ ด้วยสาร ปวส.2/32  -
 10  615220368    นายฐิรพรรษ เจริญลา ปวส.2/32  -
 11  615220369    นายพชรพล ขวัญอ่อน ปวส.2/32  -
 12  615220370    นายธีรศักดิ์ แหยมบุรี ปวส.2/32  -
 13  615220371    นายณัฐพงษ์ สุขใจ ปวส.2/32  -
 14  615220372    นายพีระพงษ์ เรือนอินทร์ ปวส.2/32  -
 15  615220373    นายภัทรวุธ จันทร์ใหม่ ปวส.2/32  -
 16  615220375    นายไชยปราการ เงินวัน ปวส.2/32  -
 17  615220376    นายมงคลวัฒน์ เมืองก้อน ปวส.2/32  -
 18  615220377    นายวรากร มะโนปา ปวส.2/32  -
 19  615220464    นายนพรัตน์ ระมัด ปวส.2/32  -
 20  615220465    นายสหรัฐ จ๋อยพรม ปวส.2/32  -
 21  615220468    นายวรุฒ บุตรพรม ปวส.2/32  -
 22  615220469    นายภครพล อ่ำกริ่ม ปวส.2/32  -
 23  615220470    นายศุภกร ไชยาโสตร ปวส.2/32  -
 24  615220472    นายอัครพล อรุณเขต ปวส.2/32  -
 25  615220680    นายยศกร เล็กอุทัย ปวส.2/32  -
จำนวน  25    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th