รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  616220517    นายศรายุทธ ปราสัย ปวส.2/33  ม6
 2  616220572    นายสุทธิมิตร แก้วฟอง ปวส.2/33  ม6
 3  616220638    นายอดิศร ทองมา ปวส.2/33  ม6
 4  616220640    นายอภินัทธ์ มัจฉา ปวส.2/33  ม6
 5  616220670    นายณัฐนันท์ ท้วมยัง ปวส.2/33  ม6
 6  616220678    นายธนาธิป เรือนเพ็ชร์ ปวส.2/33  ม6
 7  616220683    นายพีรพัฒน์ สกุลสุขเกษม ปวส.2/33  ม6
 8  616220694    นายธันวา ขำทับทิม ปวส.2/33  ม6
 9  616220740    นายปรเมศ นาควิจิตร ปวส.2/33  ม6
จำนวน  9    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th