รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615230500    นายวสันต์ คำคุ้ม ปวส.2/40  -ทวิภ
 2  615230510    นายเมธา เมฆวิลัย ปวส.2/40  -ทวิภ
 3  615230611    นายวชิรพันธ์ สมจิตร ปวส.2/40  -ทวิภ
จำนวน  3    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th