รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615230495    นายชานนท์ พุกรอด ปวส.2/41  1
 2  615230496    นายอภิสิทธิ์ แพงลม ปวส.2/41  1
 3  615230497    นายชัชวาล พุดอ่อน ปวส.2/41  1
 4  615230498    นายดลสันติ์ ปานบุตร ปวส.2/41  1
 5  615230499    นางสาววันวิสา โม้คำ ปวส.2/41  1
 6  615230501    นายสิทธิโชค แก้วเขียว ปวส.2/41  1
 7  615230502    นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร ปวส.2/41  1
 8  615230503    นายพัชรชัย โตรอด ปวส.2/41  1
 9  615230504    นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์ ปวส.2/41  1
 10  615230507    นายวสุพล แข็งบุญ ปวส.2/41  1
 11  615230508    นางสาวกัญญา ช่อทองดี ปวส.2/41  1
 12  615230512    นายนัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด ปวส.2/41  1
 13  615230513    นายพชรดนัย ทิวาวงษ์ ปวส.2/41  1
 14  615230596    นายโชตินรินทร์ เณรแย้ม ปวส.2/41  1
 15  616230060    นายศักดิ์ชัย ชัยช่างชิด ปวส.2/41  2ม6
จำนวน  15    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th