รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน -

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615120473    นางสาวมุทิตา บุญเทียน ปวส.2/5  1
 2  615120474    นางสาวฐิตาภา ภูนวน ปวส.2/5  1
 3  615120475    นายพัสกร ปานเงิน ปวส.2/5  1
 4  615120476    นางสาวยุวดี แจ่มกลิ่น ปวส.2/5  1
 5  615120477    นางสาวศิริประภา ทะปัญญา ปวส.2/5  1
 6  615120478    นางสาวนุชรินทร์ สุขใส ปวส.2/5  1
 7  615120479    นางสาวปัฐมาภรณ์ นัครา ปวส.2/5  1
 8  615120481    นางสาววาสนา บุตรคอนบุรี ปวส.2/5  1
 9  615120483    นางสาวศิริลักษณ์ เภาแจ้ง ปวส.2/5  1
 10  615120484    นางสาวสุวันดี อัฒมาศ ปวส.2/5  1
 11  615120485    นายสิวะนาท นิ่มประเสริฐ ปวส.2/5  1
 12  615120487    นายวิชชากร แก้วรินทร์ ปวส.2/5  1
 13  615120488    นางสาวเบญจทิพย์ เพิ่มจิตร ปวส.2/5  1
 14  615120693    นางสาวนัฐรัตน์ สมบูรณ์ ปวส.2/5  1
 15  615120695    นางสาวชนิดา อ่ำรอด ปวส.2/5  1
 16  615120714    นางสาวพรรณภา ยศสม ปวส.2/5  1
 17  615120739    นายหัดสนัย สังสุข ปวส.2/5  1
 18  616120551    นางสาวนนทิญา เอ่กา ปวส.2/5  2ม6
 19  616120573    นางสาวสุพัตรา บัวเข็ม ปวส.2/5  2ม6
 20  616120664    นายวัชรพล คงอินทร์ ปวส.2/5  2ม6
 21  616120725    นางสาวภัสรนันท์ มั่นจันทร์ ปวส.2/5  2ม6
จำนวน  21    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th