รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615130398    นายณัฐกรณ์ น้อยเครือ ปวส.2/9  1
 2  615130399    นายพีรพล อยู่แจ่ม ปวส.2/9  1
 3  615130400    นางสาวณัฐิดา เดชพงศ์สุภา ปวส.2/9  1
 4  615130401    นายธีรภัทร มุ่งหมาย ปวส.2/9  1
 5  615130402    นายพิษณุ บุญแก้ว ปวส.2/9  1
 6  615130403    นายทัตพงศ์ ทองคุ้ม ปวส.2/9  1
 7  615130404    นางสาวเกษมณี อุปทะ ปวส.2/9  1
 8  615130405    นางสาวปวริศา นาคพรม ปวส.2/9  1
 9  615130406    นางสาวสิริพร อาจประจักษ์ ปวส.2/9  1
 10  615130407    นายธีรภัทร บัติแก้ว ปวส.2/9  1
 11  615130408    นางสาวมัณฑนา มาสน ปวส.2/9  1
 12  615130409    นางสาวธัญญาพร มะโนคำ ปวส.2/9  1
 13  615130410    นางสาวสโรชา โนจรมา ปวส.2/9  1
 14  615130411    นางสาวเฉลิมขวัญ รัฐพิทักษ์ตระกูล ปวส.2/9  1
 15  615130412    นางสาวพัณณิตา เนียมจุ้ย ปวส.2/9  1
 16  615130413    นางสาวบวรรัตน์ กิจมี ปวส.2/9  1
 17  615130414    นางสาวกันตา อินใส ปวส.2/9  1
 18  615130490    นายชัชชัย ศรีคมขำ ปวส.2/9  1
 19  615130580    นางสาวศศิกานต์ จันสอน ปวส.2/9  1
 20  615130662    นางสาววาสนา ระกาศ ปวส.2/9  1
 21  616130029    นางสาวพรนัชชา ระวังภัย ปวส.2/9  2ม6
 22  616130037    นางสาวปวีณ์ธิดา แสงทอง ปวส.2/9  2ม6
 23  616130522    นายเมธาสิทธิ์ กองฟั่น ปวส.2/9  2ม6
 24  616130550    นางสาวชณิดา โพธิสิงห์ ปวส.2/9  2ม6
 25  616130675    นางสาวพิชญานันท์ แกล้วกล้า ปวส.2/9  2ม6
 26  616130677    นายชวกร ช่วยศรี ปวส.2/9  2ม6
 27  616130712    นางสาวมลธิชา สินสา ปวส.2/9  2ม6
 28  616130715    นายสุวิจักขณ์ จำปาทอง ปวส.2/9  2ม6
จำนวน  28    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th