รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาวนา ศศิฤกษ์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100005    นายศุภวัฒน์ ดามา ปวช.1/1  -
 2  634100008    นายปรมินทร์ ป๊อกหลง ปวช.1/1  -
 3  634100013    นายณัฐภูมิ ภู่เกาะ ปวช.1/1  -
 4  634100015    นางสาวดารารัตน์ วิสิทธิศาสตร์ ปวช.1/1  -
 5  634100020    นางสาวธิชานัน อินคำ ปวช.1/1  -
 6  634100021    นางสาวสุนิษา รักสิงห์ ปวช.1/1  -
 7  634100028    นายณัฐวุฒิ อินคำ ปวช.1/1  -
 8  634100038    นายจีรศักดิ์ นาแหลม ปวช.1/1  -
 9  634100046    นางสาวกมลรัตน์ เครือพาน ปวช.1/1  -
 10  634100071    นางสาวพัชราพร พหลยุทธ์ ปวช.1/1  -
 11  634100074    นางสาวกุลธิดา นามกร ปวช.1/1  -
 12  634100097    นางสาวรุ้งตะวัน เลี้ยงประเสริฐ ปวช.1/1  -
 13  634100098    นางสาวสุพัตรตา เขียวจันทร์แสง ปวช.1/1  -
 14  634100101    นางสาวสโรชา พุกขุ้ย ปวช.1/1  -
 15  634100130    นางสาวลดาภรณ์ ต๊ะเฮิง ปวช.1/1  -
 16  634100145    นางสาวศิรินภา ทำความชอบ ปวช.1/1  -
 17  634100195    นางสาวมารินี ริศคำ ปวช.1/1  -
 18  634100229    นางสาวกัญญาภรณ์ บัวหลง ปวช.1/1  -
 19  634100246    นางสาวเนตรนภา เอี่ยมสะอาด ปวช.1/1  -
 20  634100277    นางสาววัชรี ครอบแพ ปวช.1/1  -
 21  634100283    นางสาวญาณิกา ทองคำ ปวช.1/1  -
 22  634100286    นางสาวจิราพร อุ่นแก้ว ปวช.1/1  -
 23  634100306    นางสาวประวีณา แบนนัด ปวช.1/1  -
 24  634100309    นางสาวกาญจนา แซ่อั้ง ปวช.1/1  -
 25  634100312    นางสาวรัชนี พงษ์พันธ์ ปวช.1/1  -
 26  634100323    นางสาวปนิตา ภูนวล ปวช.1/1  -
 27  634100329    นางสาวอนุธิดา มูลน้ำอ่าง ปวช.1/1  -
 28  634100358    นางสาวรัตติยากร จันรุณ ปวช.1/1  -
 29  634100359    นางสาวชาลิสา เรืองพุ่ม ปวช.1/1  -
 30  634100520    นายวงศธร หิรัญงาม ปวช.1/1  -
 31  634100630    นางสาวอันธิกา พุ่มพา ปวช.1/1  -
 32  634100633    นางสาวณัทฐิพร แตงอ่อน ปวช.1/1  -
 33  634100637    นางสาววารุณี บางทรัพย์ ปวช.1/1  -
 34  634100643    นางสาวนิตยา คงประเสริฐ ปวช.1/1  -
 35  634100647    นางสาวอรุณพร หอมรื่น ปวช.1/1  -
 36  634100657    นางสาวกฤษฏา ม่วงพันธุ์ ปวช.1/1  -
 37  634100658    นางสาววิรัชยาภรณ์ พงไพล ปวช.1/1  -
 38  634100663    นางสาวอินทิรา เลไธสง ปวช.1/1  -
 39  634100685    นางสาวกาญจนา บุญจันทร์ ปวช.1/1  -
 40  634100700    นางสาวเกษวลิน ตุ้ยบุตร ปวช.1/1  -
 41  634100707    นางสาวอาริษา แผ้วเกษม ปวช.1/1  -
 42  634100708    นางสาวปวีณา พรงาม ปวช.1/1  -
 43  634100743    นางสาวพิมลดา พิมพา ปวช.1/1  -
 44  634100754    นางสาวณัฐกมล ทารัตน์ ปวช.1/1  -
 45  634100784    นางสาวปุญญาพัฒน์ เหล็กสิงห์ ปวช.1/1  -
 46  634100804    นางสาวปิยะนุช สีน่วม ปวช.1/1  -
 47  634100816    นางสาวอมรรัตน์ เกตุละ ปวช.1/1  -
 48  634100825    นางสาวยุวดี จิราพงษ์ ปวช.1/1  -
 49  634100854    นางสาวภัทรวดี โพธิ์แก้ว ปวช.1/1  -
จำนวน  49    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th