รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อัมพร เสือเดช    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100032    นางสาวชญาดา ศรีษะ ปวช.1/10  2
 2  634100042    นางสาวธัญลักษณ์ แสนนก ปวช.1/10  2
 3  634100048    นางสาวประภาพรรณ เนียมพาง ปวช.1/10  2
 4  634100078    นางสาวปิยะดา บุญบรรจง ปวช.1/10  2
 5  634100079    นางสาวจิลาพร อุ่นมาก ปวช.1/10  1
 6  634100089    นางสาวอริสรา อินทร์สุวรรณ ปวช.1/10  1
 7  634100106    นายทรงวุฒิ มูลเรือน ปวช.1/10  1
 8  634100107    นางสาวอัมพิรา อุ่นโค้ ปวช.1/10  2
 9  634100108    นางสาวรัตนาพร แค้วใหญ่ ปวช.1/10  1
 10  634100134    นางสาวนวลฤทัย นะถา ปวช.1/10  2
 11  634100137    นางสาวเดือนกานดา เหลืองสราญกุล ปวช.1/10  1
 12  634100153    นางสาวธิดามาศ มีวังปลา ปวช.1/10  2
 13  634100161    นางสาวอัจฉราพร กาวิใจ ปวช.1/10  2
 14  634100163    นางสาวจุรีวรรณ ถาพุฒ ปวช.1/10  2
 15  634100169    นางสาววริศรา วิทยางกูล ปวช.1/10  2
 16  634100178    นางสาวนิลาวัณย์ มีอินถา ปวช.1/10  2
 17  634100180    นางสาวรุจิรา กองมณี ปวช.1/10  2
 18  634100181    นางสาวจุฑามาศ ทองเหลือง ปวช.1/10  2
 19  634100193    นางสาวชาริกา พุฒเฒ่า ปวช.1/10  1
 20  634100202    นางสาววัชรภรณ์ หวาดเปีย ปวช.1/10  2
 21  634100211    นางสาวณัชชา อำนวนคณะ ปวช.1/10  2
 22  634100233    นายกฤษดา ดอกบัว ปวช.1/10  1
 23  634100488    นางสาวจันทร์ธิมาภรณ์ โพธิบุตร ปวช.1/10  1
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th