รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงษ์พันธ์ แทนเทือก    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634210011    นางสาวชนากานต์ สอนทา ปวช.1/22  -
 2  634210060    นายทินณภัทร ระเบียบ ปวช.1/22  -
 3  634210094    นายธนยศ สิงหาบุตร ปวช.1/22  -
 4  634210205    นายณัฏฐกร บัวผ่อง ปวช.1/22  -
 5  634210228    นายธนพล ขำดำ ปวช.1/22  -
 6  634210264    นายธนโชติ ลีโต ปวช.1/22  -
 7  634210320    นายธนพล สีพรม ปวช.1/22  -
 8  634210411    นายธนกฤต ทาเขี่ยง ปวช.1/22  -
 9  634210413    นายณัฐวุฒิ นะบาล ปวช.1/22  -
 10  634210501    นายปัณณธร วงค์ราช ปวช.1/22  -
 11  634210545    นายธนโชติ คุณศิลป์ ปวช.1/22  -
 12  634210623    นายโชคไชย เชื้อมีศรี ปวช.1/22  -
 13  634210644    นายธนากร ขวัญเสือ ปวช.1/22  -
 14  634210677    นายณัฐชานนท์ อินมาสม ปวช.1/22  -
 15  634210727    นายธีรประกรณ์ อินสอน ปวช.1/22  -
 16  634210730    นายกิตติเดช ดวงแก้ว ปวช.1/22  -
 17  634210731    นายธัญวัฒน์ ทาแท้ ปวช.1/22  -
 18  634210732    นายศรัณยภัทร เหมืองสาม ปวช.1/22  -
 19  634210742    นายคณาธิป พลฤทธิ์ ปวช.1/22  -
 20  634210744    นายณัฐพล เสาร์จันทร์ ปวช.1/22  -
 21  634210745    นายณัฐภัทร เสาร์จันทร์ ปวช.1/22  -
 22  634210780    นายไชยพัฒน์ ศรีอนุวัฒน์ ปวช.1/22  -
 23  634210788    นายอัครพล เพ็ชรเอี่ยม ปวช.1/22  -
 24  634210791    นายชิษณุพงศ์ ควรธรรม ปวช.1/22  -
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th