รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุญเชิด บุญธรรม    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634210039    นายนิรนัย โครส ปวช.1/23  -
 2  634210075    นายมนูญศักดิ์ รอหัน ปวช.1/23  -
 3  634210083    นายภูมิพัฒน์ ทิศกระโทก ปวช.1/23  -
 4  634210125    นายภานุวัฒน์ หอมหา ปวช.1/23  -
 5  634210127    นายพงศกร แก้วโมลา ปวช.1/23  -
 6  634210144    นายนิธิโรจน์ ใบบัว ปวช.1/23  -
 7  634210166    นายภูรินทร์ ลพบุรี ปวช.1/23  -
 8  634210171    นายรวิกันต์ ถมยา ปวช.1/23  -
 9  634210192    นายพงศกร ณรงค์ฤทธิ์ ปวช.1/23  -
 10  634210217    นายภาคภูมิ สุริยัน ปวช.1/23  -
 11  634210251    นางสาวบุญธิดา อ่อนกล้า ปวช.1/23  -
 12  634210263    นายนที อุ่นกาย ปวช.1/23  -
 13  634210322    นายปิยะเทพ มีอินถา ปวช.1/23  -
 14  634210363    นายภานุวัฒน์ บัวงาม ปวช.1/23  -
 15  634210544    นายธวัชชัย ศรีจันทร์ ปวช.1/23  -
 16  634210610    นายพรเจตน์ กุลไข ปวช.1/23  -
 17  634210660    นายภูตะวัน พลประฐม ปวช.1/23  -
 18  634210683    นายศรัณย์พร สิธินัน ปวช.1/23  -
 19  634210688    นายภัทรกร มานุ่ม ปวช.1/23  -
 20  634210701    นายธนิก สายยาว ปวช.1/23  -
 21  634210764    นายพงศภัค มีนา ปวช.1/23  -
 22  634210769    นายวิธวัฒน์ วังถา ปวช.1/23  -
 23  634210772    นายดนัย คนขยัน ปวช.1/23  -
 24  634210793    นายพิษณุ สุรสิทธิ์สิน ปวช.1/23  -
 25  634210805    นายวิวัฒน์ เกตุวงษ์ ปวช.1/23  -
 26  634210844    นายภาณุพงศ์ ยิ้มมี ปวช.1/23  -
 27  634210845    นายภูริพัฒน์ เหล่าจำปา ปวช.1/23  -
 28  634210849    นายชญานิน สุขเกษม ปวช.1/23  -
 29  634210866    นายมงคล บุญฟุ้ง ปวช.1/23  -
จำนวน  29    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th