รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภูวดล เพ็ญนาดี    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634210009    นางสาวพรหมพร หาญปราณี ปวช.1/24  -
 2  634210031    นายอัษฎาวุธ เหมือนทอง ปวช.1/24  -
 3  634210058    นายวิริทธิ์พล ระมัดระวังภัย ปวช.1/24  -
 4  634210061    นายเลิศฤทธิ์ ราษี ปวช.1/24  -
 5  634210095    นายสุวิจักขณ์ กะจัด ปวช.1/24  -
 6  634210100    นายอภิสิทธิ์ ตุมตอง ปวช.1/24  -
 7  634210129    นายสิทธิพร สร้อยสุวรรณ์ ปวช.1/24  -
 8  634210131    นายวีรพล เอี่ยมฟัก ปวช.1/24  -
 9  634210132    นายวิศรุต พันธ์ทอง ปวช.1/24  -
 10  634210164    นายอรรถพร ชูดี ปวช.1/24  -
 11  634210174    นายวิวัฒน์ นาคมงคล ปวช.1/24  -
 12  634210184    นายสงกรานต์ คงเพ็ชร ปวช.1/24  -
 13  634210187    นางสาวรัตนา รื่นเปลี่ยน ปวช.1/24  -
 14  634210225    นายสราวุฒิ เนียมจุ้ย ปวช.1/24  -
 15  634210227    นายอนุชาติ สุขขุนทศ ปวช.1/24  -
 16  634210321    นายวรกันต์ มาตสาร ปวช.1/24  -
 17  634210364    นายสุทธิพงศ์ นะมารัง ปวช.1/24  -
 18  634210370    นายสรวิศ ยาใจ ปวช.1/24  -
 19  634210399    นายวิรัชสัณห์ สุเกี้ยง ปวช.1/24  -
 20  634210661    นายสุภาพ แก่งอินทร์ ปวช.1/24  -
 21  634210680    นายศิริศักดิ์ ยิ้มเจริญ ปวช.1/24  -
 22  634210702    นายอภิพล หาดเคลือบ ปวช.1/24  -
 23  634210801    นางสาวนริศรา จันทะ ปวช.1/24  -
 24  634210830    นายภีรภัทร ทองดี ปวช.1/24  -
 25  634210831    นายฐานปณัฐ มากคล้าย ปวช.1/24  -
 26  634210832    นายพีระศักดิ์ ปอเหรียญ ปวช.1/24  -
 27  634210858    นายธนพล โตไผ่ ปวช.1/24  -
 28  634210862    นายภานุพงษ์ ก้อนแพร ปวช.1/24  -
 29  634210863    นายธนวัตน์ มังโรคา ปวช.1/24  -
จำนวน  29    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th