รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พนารัตน์ ผงแสง    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634220019    นายธีรพงศ์ สนอยู่ ปวช.1/33  -
 2  634220102    นายธิติชัย โพธิ์ศรี ปวช.1/33  -
 3  634220103    นางสาวเบญจวรรณ ปานสุวรรณ์ ปวช.1/33  -
 4  634220185    นายธนศักดิ์ จันทร์ต๊ะสุริน ปวช.1/33  -
 5  634220191    นายธีรเดช เนตรจ๋อย ปวช.1/33  -
 6  634220215    นางสาวนันท์นภัส ใชวงษ์ ปวช.1/33  -
 7  634220258    นายธนภัทร ชลศิริวัฒน์ ปวช.1/33  -
 8  634220313    นางสาวนุชธิดา ทับแก้ว ปวช.1/33  -
 9  634220331    นางสาวน้ำทิพย์ น้อยเตปิน ปวช.1/33  -
 10  634220335    นายธนวัฒน์ ชมเชย ปวช.1/33  -
 11  634220412    นายเกียรติศักดิ์ จิ๋วอยู่ ปวช.1/33  -
 12  634220414    นายธนากร มูลมี ปวช.1/33  -
 13  634220493    นายธนวัฒน์ ไชยสุรินทร์ ปวช.1/33  -
 14  634220511    นางสาวธนัชชา เภารอด ปวช.1/33  -
 15  634220604    นายธนวันต์ สำเนียง ปวช.1/33  -
 16  634220646    นางสาวธนพรพรรณ พวงสมบัติ ปวช.1/33  -
 17  634220651    นายธีรพัฒน์ อิ่มเพ็ง ปวช.1/33  -
 18  634220734    นางสาวอาริษา แสนจุ้ย ปวช.1/33  -
 19  634220736    นายภูศิลา เกิดโภคา ปวช.1/33  -
 20  634220781    นายสิทธิชัย ทนทาน ปวช.1/33  -
 21  634220817    นางสาวอินทุอร วงษ์พรม ปวช.1/33  -
 22  634220818    นายธนทัต มาติดต่อ ปวช.1/33  -
 23  634220819    นายณัฐวัตร ทีระแนว ปวช.1/33  -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th