รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พนารัตน์ ผงแสง    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634220062    นายภูวฤทธิ์ พุกรอด ปวช.1/34  -
 2  634220084    นางสาวรัชฎาภรณ์ กลั่นกลอน ปวช.1/34  -
 3  634220117    นายพีระศักดิ์ ใสสีสูบ ปวช.1/34  -
 4  634220122    นางสาวรัชนีกร พรมบ่อ ปวช.1/34  -
 5  634220142    นายภูรินทร์ อะโนทัย ปวช.1/34  -
 6  634220168    นายภัคพล บัวตรี ปวช.1/34  -
 7  634220208    นายพีรพงษ์ แสงสี ปวช.1/34  -
 8  634220214    นางสาวพัณณิตา ธรรมใจ ปวช.1/34  -
 9  634220256    นายบัณฑิต จัตุพจน์ ปวช.1/34  -
 10  634220315    นางสาวเกสรา ศรีบัวทิม ปวช.1/34  -
 11  634220316    นางสาวแพรพรรณ จรัสกาย ปวช.1/34  -
 12  634220324    นางสาวพัทธ์ธีรา ดิษฐขำ ปวช.1/34  -
 13  634220336    นางสาวพัชราภา ดีกล้า ปวช.1/34  -
 14  634220356    นายพีระภัทร แขกวันวงศ์ ปวช.1/34  -
 15  634220500    นายพลวัต ซ้อมจันทา ปวช.1/34  -
 16  634220622    นายภาณุวิชญ์ พุทธิมา ปวช.1/34  -
 17  634220655    นายพงศ์กรณ์ สุขอภัยธนพร ปวช.1/34  -
 18  634220669    นางสาวปิยพร สุคนธสาร ปวช.1/34  -
 19  634220682    นายปฏิภัทร ทศภานนท์ ปวช.1/34  -
 20  634220739    นายธีรนัย คำใบ ปวช.1/34  -
 21  634220741    นายชนัญชัย จันปราม ปวช.1/34  -
 22  634220775    นายธิติ คล้ายชม ปวช.1/34  -
 23  634220779    นายวศิน จักรน้ำอ่าง ปวช.1/34  -
 24  634220836    นายกฤติเดช มากมี ปวช.1/34  -
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th