รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รุจิรา เลี้ยงไกรลาศ    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634220029    นายอนุชา มีสิงห์ ปวช.1/35  -
 2  634220049    นายวรเมธ มูลแก่น ปวช.1/35  -
 3  634220051    นายสุเจตน์ อุ่นมาก ปวช.1/35  -
 4  634220055    นางสาวอรอนงค์ อ่อนกลั่น ปวช.1/35  -
 5  634220066    นายสัณหณัฐ รัศมีจันทร์ ปวช.1/35  -
 6  634220076    นางสาวสุพรรณษา โชติช่วง ปวช.1/35  -
 7  634220093    นายเอกวัฒน์ เชื้อต่าย ปวช.1/35  -
 8  634220109    นายธนชัย ศิริเดช ปวช.1/35  -
 9  634220112    นายวัชรศักดิ์ เข็มเพ็ชร ปวช.1/35  -
 10  634220113    นายสุทธิพงศ์ ศิขินารัมย์ ปวช.1/35  -
 11  634220114    นายกิตติภพ ด่านขุนทด ปวช.1/35  -
 12  634220115    นายกมลภพ ปกป้อง ปวช.1/35  -
 13  634220204    นายมนัสนันท์ ยิ้มอ่ำ ปวช.1/35  -
 14  634220213    นางสาววรรณภา ขำหนู ปวช.1/35  -
 15  634220232    นายรัชกฤษฎ์ ลำใย ปวช.1/35  -
 16  634220327    นายศิวกร ถมปิ๊ก ปวช.1/35  -
 17  634220333    นางสาวรัตนาพร เครือเมือง ปวช.1/35  -
 18  634220355    นายอติวัชญ์ สัจจะพรเทพ ปวช.1/35  -
 19  634220362    นางสาวสุกัลยา แก้วรักถา ปวช.1/35  -
 20  634220392    นายเอกรัตน์ เนยสูงเนิน ปวช.1/35  -
 21  634220481    นายณัฐกฤษณ์ เกิดพูล ปวช.1/35  -
 22  634220490    นางสาวสุทธิดา โรยสูงเนิน ปวช.1/35  -
 23  634220494    นางสาวชลลดา พุฒกำพร้า ปวช.1/35  -
 24  634220632    นายเศรษฐพงศ์ ทองฤทธิ์ ปวช.1/35  -
 25  634220645    นายโชคชัย ประยงค์ ปวช.1/35  -
 26  634220649    นายสุทธิวัชต์ ธันญากุลวิวัฒน์ ปวช.1/35  -
 27  634220686    นางสาวสิริวรรณ วังอิน ปวช.1/35  -
 28  634220695    นางสาวสุชัญญา คนหมั่น ปวช.1/35  -
 29  634220714    นายวีรวัฒน์ โพธิ์คำ ปวช.1/35  -
 30  634220715    นายณัฐภัทร คนงาน ปวช.1/35  -
 31  634220718    นายพงศพัศ ทิพยาวงษ์ ปวช.1/35  -
 32  634220723    นายธนกรณ์ นุชรุ่งเรือง ปวช.1/35  -
 33  634220749    นายโสฬส บุญมีเกิด ปวช.1/35  -
 34  634220761    นายภานุวัฒน์ การะเกษ ปวช.1/35  -
 35  634220773    นายเทอดศักดิ์ โภคา ปวช.1/35  -
 36  634220774    นายปุญญฤทธิ์ บำเพ็ญ ปวช.1/35  -
 37  634220795    นายพลกฤต พิมจันทร์ ปวช.1/35  -
จำนวน  37    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th