รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชัยทัต นาคเหล็ก    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634230172    นายศิรวิชญ์ ตุ้ยป้อ ปวช.1/41  -
 2  634230183    นายพินิจ เนียมหอม ปวช.1/41  -
 3  634230209    นายจิรกิตติ์ หลวงแก้ว ปวช.1/41  -
 4  634230237    นายจิรพงษ์ อยู่เรือง ปวช.1/41  -
 5  634230238    นายธนากร อำมะรี ปวช.1/41  -
 6  634230260    นางสาวนงลักษณ์ นรกิจ ปวช.1/41  -
 7  634230262    นายณัฐวุฒิ สุจาจิง ปวช.1/41  -
 8  634230325    นางสาวนราทิพย์ แก้วรักถา ปวช.1/41  -
 9  634230397    นายธนวัฒน์ สง่าอินทร์ ปวช.1/41  -
 10  634230502    นางสาวภานุชนารถ ขำมา ปวช.1/41  -
 11  634230503    นางสาววันเพ็ญ แก้วรุณา ปวช.1/41  -
 12  634230512    นางสาวน้ำฝน เหียงสูงเนิน ปวช.1/41  -
 13  634230524    นายพงศ์พิพัฎ โชคเอกพิพัฒน์ ปวช.1/41  -
 14  634230556    นายกฤษณพงศ์ คำบ่อว้า ปวช.1/41  -
 15  634230654    นายธนดล ไชยทองศรี ปวช.1/41  -
 16  634230853    นายระพีภัทร ปานเนตร ปวช.1/41  -
จำนวน  16    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th