รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุทิน สังอุไร    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100023    นางสาวรัตนาวดี พุ่มพวง ปวช.1/5  -
 2  634100036    นางสาวนาริศา เทศเพราะ ปวช.1/5  -
 3  634100045    นางสาวชลธิชา สายแสง ปวช.1/5  -
 4  634100053    นางสาวหนึ่งฤทัย รอดภัย ปวช.1/5  -
 5  634100056    นางสาวณัฐธิดา กล่อมเกลี้ยง ปวช.1/5  -
 6  634100057    นางสาวฐิติยา ลำดับ ปวช.1/5  -
 7  634100126    นางสาวนริศรา สังข์คิด ปวช.1/5  -
 8  634100151    นางสาวธัญพิชชา สติดี ปวช.1/5  -
 9  634100175    นายปราโมทย์ ทราพงษ์ ปวช.1/5  -
 10  634100176    นายอัครชัย ปายา ปวช.1/5  -
 11  634100199    นางสาวพัชราภา หัตถาจารย์ ปวช.1/5  -
 12  634100285    นางสาวศศิกมน เกตุเปรม ปวช.1/5  -
 13  634100314    นางสาวอภิญญา พาศิริ ปวช.1/5  -
 14  634100492    นางสาวอภิชญากุล ท้วมจันทร์ ปวช.1/5  -
 15  634100527    นางสาวธัญญพร แปงสอน ปวช.1/5  -
 16  634100539    นางสาวตวงทิพย์ เณรแก้ว ปวช.1/5  -
 17  634100543    นางสาวสุภาพร อินถา ปวช.1/5  -
 18  634100605    นางสาวจันทิมา เผ่าจันทร์ ปวช.1/5  -
 19  634100615    นางสาววิลาสินี อรุณเขตร ปวช.1/5  -
 20  634100616    นางสาววิลาวัณย์ อรุณเขตร ปวช.1/5  -
 21  634100642    นางสาวณิชากานต์ รุ่งทอง ปวช.1/5  -
 22  634100687    นางสาวรัตติกาล คำโส ปวช.1/5  -
 23  634100735    นางสาวธัญวรัตน์ ทองสุข ปวช.1/5  -
 24  634100756    นางสาวอนัฐฎา สุขคำ ปวช.1/5  -
 25  634100787    นายทินวัตถ์ ด้วงสี ปวช.1/5  -
 26  634100824    นางสาวต้องใจ ทองอยู่แบบ ปวช.1/5  -
 27  634100847    นางสาวสุภานัน เชื้อปู่คง ปวช.1/5  -
จำนวน  27    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th