รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ขนิษฐา นันทโชติ    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100004    นางสาวสุพันธ์นิกา ภู่คง ปวช.1/6  -
 2  634100010    นายจิรพัฒน์ แก้วมณี ปวช.1/6  -
 3  634100022    นางสาวปรัชญาพร สุวรรณสวัสดิ์ ปวช.1/6  -
 4  634100043    นางสาวนภัสวรรณ อินฮุย ปวช.1/6  -
 5  634100044    นางสาวจิรพร มีวังแดง ปวช.1/6  -
 6  634100047    นายบุญฤทธิ์ โพธิสกุล ปวช.1/6  -
 7  634100080    นางสาวพรทิพย์ อริยะวงศ์ ปวช.1/6  -
 8  634100110    นางสาวเพชราภรณ์ ชมนก ปวช.1/6  -
 9  634100111    นางสาวอริศรา มีปิ่น ปวช.1/6  -
 10  634100121    นางสาวสุพิชญา กองมา ปวช.1/6  -
 11  634100136    นางสาวกิตติพิชญ์ อินทรัพย์ ปวช.1/6  -
 12  634100138    นางสาวอิสราภรณ์ บุญไทย ปวช.1/6  -
 13  634100152    นางสาวอริสรา คล้ายศร ปวช.1/6  -
 14  634100154    นางสาวจุฑามาศ ยุ่นแก้ว ปวช.1/6  -
 15  634100155    นางสาวพรผกา ทองสุก ปวช.1/6  -
 16  634100173    นางสาวญาณนันท์ เทพวรรณ์ ปวช.1/6  -
 17  634100177    นางสาวยุพาพร คำอ้าย ปวช.1/6  -
 18  634100188    นางสาวรัชดา แสนมั่น ปวช.1/6  -
 19  634100198    นางสาวจิตลดา ตรุษเกตุ ปวช.1/6  -
 20  634100200    นางสาวพัชราภรณ์ ขีดขิน ปวช.1/6  -
 21  634100203    นายเดชา ดีแท้ ปวช.1/6  -
 22  634100230    นายพิเชษฐ์ บุญประดับ ปวช.1/6  -
 23  634100240    นางสาวภูริชญา บุญทะเล ปวช.1/6  -
 24  634100352    นางสาวยุวธิดา กระเรียงดี ปวช.1/6  -
 25  634100361    นางสาวจิราภรณ์ สุขผดุง ปวช.1/6  -
 26  634100396    นายยุทธชัย เพียรโชคดี ปวช.1/6  -
 27  634100491    นางสาวปวีณา นนทะโคตร ปวช.1/6  -
 28  634100498    นางสาวไอรดา เกื้อกูล ปวช.1/6  -
 29  634100507    นางสาวเกวลิน ปิ่นมณี ปวช.1/6  -
 30  634100517    นางสาวผกามาศ นิลภักดิ์ ปวช.1/6  -
 31  634100528    นางสาวหนึ่งฤทัย สุขขำ ปวช.1/6  -
 32  634100558    นายพงษ์ระพี คล้ายเชย ปวช.1/6  -
 33  634100611    นายณัฐกฤษฏ์ แก้วบุตร ปวช.1/6  -
 34  634100620    นางสาวณัฐธิดา แก้วผัด ปวช.1/6  -
 35  634100639    นายสถาพร คำมิ่ง ปวช.1/6  -
 36  634100650    นางสาวณิชา คลังคง ปวช.1/6  -
 37  634100656    นายไชยวัฒน์ กายชัยภูมิ ปวช.1/6  -
 38  634100659    นางสาวธวัลรัตน์ นวลทอง ปวช.1/6  -
 39  634100665    นางสาวโสภิฏา เงินหล้า ปวช.1/6  -
 40  634100674    นางสาวอรณิชา เที่ยงเต็ม ปวช.1/6  -
 41  634100698    นางสาวปาณิศรา สิทธิชัย ปวช.1/6  -
 42  634100750    นางสาวสุกัญญา แก้วทอง ปวช.1/6  -
 43  634100799    นายณฐกร กาสร้อย ปวช.1/6  -
 44  634100809    นางสาวพรรณิภา โอดจีบ ปวช.1/6  -
 45  634100810    นางสาวธนภรณ์ คงแพ ปวช.1/6  -
 46  634100837    นายวรุตม์ สีสูง ปวช.1/6  -
 47  634100851    นางสาวสมิดา โนวิน ปวช.1/6  -
 48  634100871    นางสาวเบญจวรรณ มั่นเหม ปวช.1/6  -
จำนวน  48    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th