รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สายฝน กะแก้ว    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100046    นางสาวปลายฟ้า ลุงแก้ว ปวช.2/1  -
 2  624100055    นายพงศ์ศิริ พุฒโต ปวช.2/1  -
 3  624100060    นางสาวณัฐมล ลาล่วง ปวช.2/1  -
 4  624100081    นางสาวณัฐกมล อนาวงษ์ ปวช.2/1  -
 5  624100123    นางสาวพรติมา จันคณา ปวช.2/1  -
 6  624100124    นางสาวพันธุ์ณัฏฐา ลำใย ปวช.2/1  -
 7  624100125    นางสาวกาญจนา สังข์อุไร ปวช.2/1  -
 8  624100132    นางสาวกมลลักษณ์ นำยศ ปวช.2/1  -
 9  624100140    นางสาวยศสินี สิงห์ลม ปวช.2/1  -
 10  624100143    นางสาวศศิธร สติดี ปวช.2/1  -
 11  624100144    นางสาววัทนวิภา นวลจันทร์ ปวช.2/1  -
 12  624100146    นางสาวเกศรา โพธิ์เพชร ปวช.2/1  -
 13  624100186    นางสาวณัฐกุล ขวัญกุล ปวช.2/1  -
 14  624100193    นางสาวกณิษฐา ขำฉา ปวช.2/1  -
 15  624100194    นางสาวอรุณภิรมย์ บุญทำ ปวช.2/1  -
 16  624100200    นางสาวชลธิชา ระวังภัย ปวช.2/1  -
 17  624100203    นางสาวกัญญารัตน์ เครือวงค์ ปวช.2/1  -
 18  624100228    นางสาวณัฏธิญา ใคร้คง ปวช.2/1  -
 19  624100236    นางสาววิภาพร ธนาดิฐวรกูร ปวช.2/1  -
 20  624100261    นางสาวไอยรัตน์ แปลงประวัติ ปวช.2/1  -
 21  624100276    นางสาวญาณิศา จาริก ปวช.2/1  -
 22  624100284    นางสาวเปมิกา อรุณ ปวช.2/1  -
 23  624100294    นางสาวสุกัญญา สุริยะธรรม ปวช.2/1  -
 24  624100310    นางสาวปนัดดา อินชูเลิศ ปวช.2/1  -
 25  624100315    นางสาวมนฤดี ทองอ้น ปวช.2/1  -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th