รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สายฝน กะแก้ว    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100069    นางสาวสุภัทรา นาดา ปวช.2/2  -
 2  624100344    นางสาวเพียงรวี ดีเพียร ปวช.2/2  -
 3  624100345    นางสาวสุนิษา แสงกลาง ปวช.2/2  -
 4  624100375    นางสาววรัญญา วังสาร ปวช.2/2  -
 5  624100557    นางสาวประภัสสร ศรีตาล ปวช.2/2  -
 6  624100577    นางสาวกาญจนา ทองตัน ปวช.2/2  -
 7  624100580    นางสาวเฉลิมพร ชะดาบู่ ปวช.2/2  -
 8  624100607    นางสาวกฤติมา อุดมละเอียด ปวช.2/2  -
 9  624100608    นางสาวนิษฐกานต์ สุวรรณศรี ปวช.2/2  -
 10  624100611    นางสาวมนต์ธิตรา ยาใจ ปวช.2/2  -
 11  624100626    นางสาวสุวรรณษา กฤษวงศ์ ปวช.2/2  -
 12  624100645    นางสาวชนัญธิดา ถนอมตน ปวช.2/2  -
 13  624100668    นางสาวชนนิกานต์ จันจีด ปวช.2/2  -
 14  624100675    นางสาวยุวดี จับมั่น ปวช.2/2  -
 15  624100688    นางสาวนันทา สิงห์หมุด ปวช.2/2  -
 16  624100697    นางสาวธาราทิพย์ เตี้ยมวาด ปวช.2/2  -
 17  624100712    นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุรินทร์ ปวช.2/2  -
 18  624100715    นางสาวพรชิตา โพธิวัฒน์ ปวช.2/2  -
 19  624100721    นางสาวภักดิ์กมล มั่นประธาน ปวช.2/2  -
 20  624100737    นางสาวเพลินตา ชัยโคตร ปวช.2/2  -
 21  624100738    นางสาวรัตนา ช้างชน ปวช.2/2  -
 22  624100775    นายสหรัฐ เชียงทอง ปวช.2/2  -
 23  624100792    นางสาววิมลสิริ เขียวใส ปวช.2/2  -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th