รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ฉัตรชัย ยิ้มเจริญ    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  594210555    นายศุภกิตติ์ อ่อนกล ปวช.2/24  -
 2  624210082    นายศตวรรษ เมืองก่อ ปวช.2/24  -
 3  624210308    นายเฉลิมชัยชาญ ขวัญมุข ปวช.2/24  -
 4  624210524    นายทักษิณ อภิชาติเดชาติกุล ปวช.2/24  -
 5  624210558    นายอภิวัฒน์ ภู่เกิด ปวช.2/24  -
 6  624210574    นายธนวัฒน์ จั่นแก้ว ปวช.2/24  -
 7  624210590    นายนิกร ศรีสุภาผล ปวช.2/24  -
 8  624210614    นายกฤษณะ คำชม ปวช.2/24  -
 9  624210615    นายณัฐพงศ์ สร้อยพิทักษ์ ปวช.2/24  -
 10  624210621    นายธิติวัช ประโยตัง ปวช.2/24  -
 11  624210623    นายจักรกฤษ เยาว์เต่า ปวช.2/24  -
 12  624210670    นายณัฐพงศ์ น้อยบุตร ปวช.2/24  -
 13  624210677    นายรัตธภูมิ สายรัตน์ ปวช.2/24  -
 14  624210694    นายธนดล ผันผาย ปวช.2/24  -
 15  624210707    นายดนัย แผ้วผา ปวช.2/24  -
 16  624210708    นายปิยะชัย เจริญผล ปวช.2/24  -
 17  624210718    นายนวมินทร์ บุญเอี่ยม ปวช.2/24  -
 18  624210719    นายอธิพงษ์ อ้นเจ๊ก ปวช.2/24  -
 19  624210778    นายสหรัฐ ศรียากุล ปวช.2/24  -
 20  624210790    นายปพนธีร์ สนใจ ปวช.2/24  -
 21  624210808    นายอาจณรงค์ วงษ์ยอด ปวช.2/24  -
 22  624210830    นายธนธรณ์ สีสมุดคำ ปวช.2/24  -
 23  624210843    นายวันเฉลิม กระแสร์สินธ์ ปวช.2/24  -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th