รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาณุวัฒน์ จันต๊ะภา    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220018    นายธีรภัทร จันทร์อินบัว ปวช.2/31  -
 2  624220022    นางสาวชนากานต์ ยาจำปา ปวช.2/31  -
 3  624220023    นายณัฐพงษ์ ใบบัว ปวช.2/31  -
 4  624220025    นายเรืองศักดิ์ แก้วนาคแนว ปวช.2/31  -
 5  624220027    นายณัฐวุฒิ ทองแก้ว ปวช.2/31  -
 6  624220036    นายณัฐพนธ์ ปิ่นทอง ปวช.2/31  -
 7  624220043    นายอรรถพล อินเขียว ปวช.2/31  -
 8  624220047    นายไชยวัฒน์ ไชยสงค์ ปวช.2/31  -
 9  624220058    นายธนภัทร ขอบใจ ปวช.2/31  -
 10  624220061    นางสาวกัญญารัตน์ สอนเณร ปวช.2/31  -
 11  624220062    นายวิทวัส ไตรสุทธิ์ ปวช.2/31  -
 12  624220063    นายฐิติพันธ์ ยุทธกิจไพบูลย์ ปวช.2/31  -
 13  624220068    นายพีระพัฒน์ พรมรัตน์ ปวช.2/31  -
 14  624220094    นายอติรุจ คำสุข ปวช.2/31  -
 15  624220109    นายกิตตินันท์ จมเมือง ปวช.2/31  -
 16  624220110    นายคณพัฒน์ บุญธรรม ปวช.2/31  -
 17  624220628    นางสาวสาวิณี รุ่งแจ้ง ปวช.2/31  -
 18  624220653    นายฐานันด์ เนียมเล็ก ปวช.2/31  -
 19  624220658    นายกิตติรัช เณรแย้ม ปวช.2/31  -
 20  624220660    นายณัฐวุฒิ เลี่ยมอยู่ ปวช.2/31  -
 21  624220665    นายศิวะพงษ์ ยุติศรี ปวช.2/31  -
 22  624220666    นายเจษฏา วังวิเศษ ปวช.2/31  -
 23  624220684    นางสาวจุฑามาศ นะถา ปวช.2/31  -
 24  624220692    นายภานุพงษ์ หอมสุวรรณ์ ปวช.2/31  -
 25  624220693    นายขจรศักดิ์ พุทธคาวี ปวช.2/31  -
 26  624220702    นางสาวนันท์นภัส ปั้นอุทัย ปวช.2/31  -
 27  624220844    นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ษา ปวช.2/31  -
จำนวน  27    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th