รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ญาณิศา สังข์เงิน    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220145    นายวาคิม ป้อมงาม ปวช.2/32  -
 2  624220152    นายนันทพัทธ์ น้อยเปรม ปวช.2/32  -
 3  624220165    นางสาวณิชนันทน์ ทัพกอง ปวช.2/32  -
 4  624220215    นายรัชชานนท์ เงินหล้า ปวช.2/32  -
 5  624220218    นางสาวณธสรณ์ หมื่นโฮ้ง ปวช.2/32  -
 6  624220222    นายวุฒิชัย นงลักษณ์ ปวช.2/32  -
 7  624220224    นายศุภสิน เรืองฤทธิ์ ปวช.2/32  -
 8  624220231    นายภูภณัตร จันทร์บุตร ปวช.2/32  -
 9  624220232    นายพงศธร สายบัวต่อ ปวช.2/32  -
 10  624220233    นายศุภสิน นักเรียน ปวช.2/32  -
 11  624220235    นายปิยะพงษ์ บัวหลาย ปวช.2/32  -
 12  624220239    นายณัฐภพ พงษ์ชิราวุธ ปวช.2/32  -
 13  624220258    นายพิเชษฐ์ มะตอง ปวช.2/32  -
 14  624220584    นางสาวเกวลิน ยั้งสนิท ปวช.2/32  -
 15  624220635    นายนัฐวุฒิ ภู่พูลเพียร ปวช.2/32  -
 16  624220652    นายปุณณวัฒน์ บุญยง ปวช.2/32  -
 17  624220710    นายวงศธร ปาลาศ ปวช.2/32  -
 18  624220720    นายพิชิตพงษ์ ประมูลจะโก ปวช.2/32  -
 19  624220726    นายชิตพล นิลแก้ว ปวช.2/32  -
 20  624220729    นายธัชชัย เข็มแอ็ด ปวช.2/32  -
 21  624220731    นายวิชชุกร โตศรี ปวช.2/32  -
 22  624220733    นายนันทวัฒน์ โนจิตร ปวช.2/32  -
 23  624220735    นายจาณุ รัตน์ทวีป ปวช.2/32  -
 24  624220752    นายวีรวิชญ์ เอี่ยมสุภาษิต ปวช.2/32  -
 25  624220753    นายรัตนพล สมุดใจ ปวช.2/32  -
 26  624220754    นายพงศกร พรมงาม ปวช.2/32  -
 27  624220755    นายภาสกร คำเทียน ปวช.2/32  -
 28  624220797    นางสาววลันธิกาญจน์ ขวัญอ่อน ปวช.2/32  -
 29  634220641    นายณัฐพล อินทร์หอม ปวช.2/32  -
จำนวน  29    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th