รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนินทร์ พงษ์ประดิษฐ์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220352    นายยุทธพิชัย ตอยก้อน ปวช.2/34  -
 2  624220357    นายธีรภัทร สุภาชาติ ปวช.2/34  -
 3  624220359    นายพัชรพล มากมาย ปวช.2/34  -
 4  624220508    นายอนุภาพ อยู่บู่ ปวช.2/34  -
 5  624220515    นายธนกร จันทร์เดช ปวช.2/34  -
 6  624220517    นายพัสกร เม่นอยู่ ปวช.2/34  -
 7  624220519    นายไตรภูมิ น้อยแข ปวช.2/34  -
 8  624220525    นางสาวนฤมล สิทธิวงค์ ปวช.2/34  -
 9  624220526    นายธนพล จันทร์แสง ปวช.2/34  -
 10  624220528    นายภาณุ เพ็ชรนอก ปวช.2/34  -
 11  624220529    นายนวมินต์ มากเหลือ ปวช.2/34  -
 12  624220552    นายพงศกร ใจมูล ปวช.2/34  -
 13  624220554    นายกิตติธัช กุหลาบ ปวช.2/34  -
 14  624220555    นายณัฐวุฒิ ฟองทา ปวช.2/34  -
 15  624220561    นางสาววัชญาพร ตองกลิ่น ปวช.2/34  -
 16  624220562    นายชินวัฒน์ สุ่มเกิด ปวช.2/34  -
 17  624220569    นางสาววราภรณ์ เกิดเจริญ ปวช.2/34  -
 18  624220588    นายพีระพล พุ่มพร ปวช.2/34  -
 19  624220589    นายนิกูล โตเปลี่ยน ปวช.2/34  -
 20  624220595    นางสาวปวันรัตน์ ศรีโสภา ปวช.2/34  -
 21  624220597    นายกฤตชัย เกตุทอง ปวช.2/34  -
 22  624220601    นายวรายุส เรียงใหม่ ปวช.2/34  -
 23  624220603    นายพีรวัส นาโสก ปวช.2/34  -
 24  624220604    นางสาววชิราพร คำด้วง ปวช.2/34  -
 25  624220605    นายสัจพร ทองมีสี ปวช.2/34  -
 26  624220618    นายธาดา ไชยพันธุ์ ปวช.2/34  -
 27  624220625    นายณัฎฐกิตติ์ อยู่คร้าม ปวช.2/34  -
 28  624220826    นายจีรภัทร ชูเที่ยง ปวช.2/34  -
 29  624220833    นายวรปรัชญ์ วงษ์เขตร์ ปวช.2/34  -
จำนวน  29    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th