รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นฤมล ศรีวชิรานนท์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100021    นางสาวเนตรนภา แป้นสวน ปวช.2/6  -
 2  624100026    นายธีรภัทร ท้วมภู่ทองดี ปวช.2/6  -
 3  624100033    นางสาวชาลิสา ไกลคำ ปวช.2/6  -
 4  624100034    นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเพ็ชร ปวช.2/6  -
 5  624100039    นางสาวนันท์ชนก แป้นสวน ปวช.2/6  -
 6  624100040    นางสาวศิรประภา อินหุ่น ปวช.2/6  -
 7  624100048    นางสาวชลิดา ทัดศรี ปวช.2/6  -
 8  624100056    นางสาววรัญญา เที่ยงสาย ปวช.2/6  -
 9  624100075    นายนิติพงษ์ นุชแย้ม ปวช.2/6  -
 10  624100085    นายจิตรกรณ์ คงดีได้ ปวช.2/6  -
 11  624100086    นายศิวพรรดิ์ นิลบัวลา ปวช.2/6  -
 12  624100095    นายจิรวัฒน์ นาคพริก ปวช.2/6  -
 13  624100103    นางสาวรสสุคนธ์ ขำทับทิม ปวช.2/6  -
 14  624100117    นางสาวอัมรา ภวะเวส ปวช.2/6  -
 15  624100121    นางสาวอรปรียา บุญธูป ปวช.2/6  -
 16  624100157    นายวุฒิชัย วรพงษ์ไพบูลย์ ปวช.2/6  -
 17  624100207    นายพีรพัฒน์ อินดวง ปวช.2/6  -
 18  624100253    นางสาวบงกช สร้อยสนธิ์ ปวช.2/6  -
 19  624100263    นายปัณวัจน์ โภคินวรรณพงศ์ ปวช.2/6  -
 20  624100265    นายภานุภัค มั่นวิรุฬห์ ปวช.2/6  -
 21  624100277    นางสาวธันย์ชนก ศรีนันท์ ปวช.2/6  -
 22  624100391    นางสาวนัยเนตร บุตรเพชร ปวช.2/6  -
 23  624100501    นางสาวสุชาดา แดงแซว ปวช.2/6  -
 24  624100523    นายอภิเดช คงตาล ปวช.2/6  -
 25  624100563    นางสาวกันต์ฤทัย เขียวสุขใหม่ ปวช.2/6  -
 26  624100566    นายธนวัฒน์ มิ่งนันท์ ปวช.2/6  -
 27  624100573    นางสาวจุฑามาศ ลิลา ปวช.2/6  -
 28  624100579    นางสาวกัญญารัตน์ คำคุ้ม ปวช.2/6  -
 29  624100582    นายภัทรชัย เซ็นสาส์น ปวช.2/6  -
 30  624100609    นายก้องพบ พรมต่าย ปวช.2/6  -
 31  624100632    นางสาวปติมากรณ์ จันทร์บ้านคลอง ปวช.2/6  -
 32  624100633    นางสาวน้ำทิพย์ ภู่เยี่ยม ปวช.2/6  -
 33  624100676    นางสาวพิมภนา ฟุ่นปัญญา ปวช.2/6  -
 34  624100685    นายสุทธินนท์ น้อยมาต่วน ปวช.2/6  -
 35  624100686    นางสาวอิศราภรณ์ สิทธิเจริญ ปวช.2/6  -
 36  624100711    นายสุรศักดิ์ วงษ์ชัย ปวช.2/6  -
 37  624100725    นางสาวอสมาภรณ์ ชูพันธ์ ปวช.2/6  -
 38  624100763    นางสาวพรธิวา นิลพันธ์ ปวช.2/6  -
 39  624100765    นายพีระพัฒน์ มาบ้านไร่ ปวช.2/6  -
 40  624100793    นางสาววารุณี เขียวใส ปวช.2/6  -
 41  624100795    นายปรีชาพล ใจชนะ ปวช.2/6  -
จำนวน  41    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th