รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วชิราภรณ์ ธีปะนะ    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614100008    นางสาวอัญชลี ยอดดี ปวช.3/1  -
 2  614100009    นางสาววิไลลักษณ์ คงอินทร์ ปวช.3/1  -
 3  614100010    นางสาวธณวรรณ หลักใหล ปวช.3/1  -
 4  614100011    นางสาวนันทกานต์ เปาปวง ปวช.3/1  -
 5  614100012    นางสาวฐิติมา แก่นตะนุ ปวช.3/1  -
 6  614100013    นางสาวยลรดี แก้วคงขำ ปวช.3/1  -
 7  614100021    นางสาวปวลี เรือนจันทร์ ปวช.3/1  -
 8  614100026    นางสาวนภาพร ศรีอุดม ปวช.3/1  -
 9  614100031    นางสาววิไลรัตน์ พรมเนตร ปวช.3/1  -
 10  614100045    นางสาวณัฐคณิศร์ ดอนไพรเพชร ปวช.3/1  -
 11  614100064    นางสาวอารีรัตน์ ทองแก้ว ปวช.3/1  -
 12  614100067    นางสาวรุ่งนภา รอดจันทร์ ปวช.3/1  -
 13  614100079    นางสาวพิชญ์สินี มีเกษร ปวช.3/1  -
 14  614100081    นางสาวพัชรัตน์ ชมประเสริฐ ปวช.3/1  -
 15  614100148    นางสาวน่านฟ้า เที่ยงปาน ปวช.3/1  -
 16  614100171    นางสาวแพรวา ตายศ ปวช.3/1  -
 17  614100179    นางสาวเสริมศิริ เกตุสิงห์สร้อย ปวช.3/1  -
 18  614100180    นางสาวสุกัญญา ด้งพุก ปวช.3/1  -
 19  614100183    นางสาวเขมจิรา แดงแซว ปวช.3/1  -
 20  614100200    นางสาวสุพัตรา สีวันคำ ปวช.3/1  -
 21  614100220    นางสาวพิมพ์ดาว จิตรบำเพ็ญ ปวช.3/1  -
 22  614100225    นางสาวสุริยาพร เหม็นสรวง ปวช.3/1  -
 23  614100226    นางสาวณิชาภัทร ชุมศรี ปวช.3/1  -
 24  614100230    นางสาวกานติศา ขอผล ปวช.3/1  -
 25  614100238    นางสาวกัญญาภัค สอนเนตร์ ปวช.3/1  -
 26  614100239    นางสาวอังคณา น้อยหนองโว้ง ปวช.3/1  -
 27  614100240    นางสาวจิรภิญญา สุขผดุง ปวช.3/1  -
 28  614100250    นายชยุต ฝางแก้ว ปวช.3/1  -
 29  614100252    นางสาวจันทิมา มั่งเรือง ปวช.3/1  -
 30  614100264    นางสาววัชรินทร์ ศรีมา ปวช.3/1  -
 31  614100325    นางสาวพรสุดา ปาสาจัง ปวช.3/1  -
 32  614100382    นางสาวนันทนา แก้วธรรม ปวช.3/1  -
 33  614100526    นางสาวสุภาพร วิไลเลิศ ปวช.3/1  -
 34  614100539    นางสาวญารินดา แทนเทือก ปวช.3/1  -
 35  614100542    นางสาวธนพร ทองคุ้ย ปวช.3/1  -
 36  614100582    นางสาวณัฏฐ์นรี แตงทอง ปวช.3/1  -
 37  614100584    นางสาวณัฐณิชา หวานสนิท ปวช.3/1  -
 38  614100619    นางสาวสงวนพร ตันทิพย์ ปวช.3/1  -
 39  614100620    นางสาวชลลดา ปานอูบ ปวช.3/1  -
 40  614100646    นางสาวนวรัตน์ ทองอุไร ปวช.3/1  -
 41  614100648    นางสาวจารุภา สุทธิกร ปวช.3/1  -
 42  624100839    นายธีรภัทร์ ลีกา ปวช.3/1  -
 43  634100827    นางสาวสุกัญญา สังคะโน ปวช.3/1  -
จำนวน  43    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th