รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไตรภพ ศรีสุวรรณ    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614210019    นายภาคภูมิ วงสิน ปวช.3/21  -
 2  614210020    นายภารดร มีเที่ยง ปวช.3/21  -
 3  614210025    นางสาวสุณิสา มีมาระ ปวช.3/21  -
 4  614210035    นายณัฐพล เมืองจันทร์ ปวช.3/21  -
 5  614210038    นายธวัชชัย นวลพุ่ม ปวช.3/21  -
 6  614210041    นายปองดิเรก ปูปา ปวช.3/21  -
 7  614210043    นายชาญชัย ขวัญมุข ปวช.3/21  -
 8  614210056    นายกิตติศักดิ์ เล่ายี ปวช.3/21  -
 9  614210057    นายอรรถพล บรรดากาล ปวช.3/21  -
 10  614210063    นายปัญญา ละอองฝุ่น ปวช.3/21  -
 11  614210065    นางสาวญาณินี เมืองภา ปวช.3/21  -
 12  614210071    นายธนากร สงวนสิงห์ ปวช.3/21  -
 13  614210072    นายธนพล พวกดี ปวช.3/21  -
 14  614210077    นายนัฐวุฒิ ศรีอ้าย ปวช.3/21  -
 15  614210078    นายกิตติพงษ์ ตันหิง ปวช.3/21  -
 16  614210082    นายจรัสรวี ฟักประเสริฐ ปวช.3/21  -
 17  614210083    นายธนกฤต รุ่งเรือง ปวช.3/21  -
 18  614210532    นายนครินทร์ ปิ่นทอง ปวช.3/21  -
 19  614210569    นางสาวพิชญา สังข์กรณ์ ปวช.3/21  -
 20  614210587    นายอภิวัฒน์ ยาท้วม ปวช.3/21  -
 21  614210591    นายอัครพล ก้อนทับทิม ปวช.3/21  -
 22  614210601    นายสหัสวรรษ ทะปัญญา ปวช.3/21  -
 23  614210606    นายบลฤทธิ์ ชมนันติ ปวช.3/21  -
 24  614210607    นายณัชพล เงินชูศรี ปวช.3/21  -
 25  614210608    นายชนะชล กันใจสอน ปวช.3/21  -
 26  614210613    นายณัฐกานต์ สอนทรัพย์ ปวช.3/21  -
 27  614210636    นางสาวตรีเพชร หอระหัด ปวช.3/21  -
 28  614210676    นายศรวิศฐ์ มั่นเจ๊ก ปวช.3/21  -
 29  614210734    นายภูมิพัฒน์ แสงสี ปวช.3/21  -
 30  624210656    นายศรีปกรณ์ ม่วงงาม ปวช.3/21  -
จำนวน  30    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th