รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา กลเรียน    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604220154    นางสาวภัณฑิรา เฉื่อยกลาง ปวช.3/31  -
 2  614220017    นายณัฐวัตร ใหญ่คุ้ม ปวช.3/31  -
 3  614220040    นางสาวนฤมล ดารดาษ ปวช.3/31  -
 4  614220042    นายอรรถวุฒิ สุวรรณติใย ปวช.3/31  -
 5  614220058    นายอภิสิทธิ์ เนียมจุ้ย ปวช.3/31  -
 6  614220066    นางสาววิสุดา มั่นแย้ม ปวช.3/31  -
 7  614220073    นายวีรภัทร สร้อยตา ปวช.3/31  -
 8  614220084    นายอิทธิพล เพ็ชรรัตน์ ปวช.3/31  -
 9  614220085    นายวัชรินทร์ ทัพกอง ปวช.3/31  -
 10  614220086    นายพีรวิชญ์ ยูรสูงเนิน ปวช.3/31  -
 11  614220093    นางสาวสุพัตรา ทายา ปวช.3/31  -
 12  614220169    นางสาวณัฏฐพร งานผัด ปวช.3/31  -
 13  614220194    นางสาวมนทิราลัย สอนนะรา ปวช.3/31  -
 14  614220204    นายธีรยุทธ เมืองโคตร ปวช.3/31  -
 15  614220207    นายภูธเนศ วิจิตร ปวช.3/31  -
 16  614220566    นายชัชชัย มากบำรุง ปวช.3/31  -
 17  614220567    นายสมภักดิ์ ศรีสมโภค ปวช.3/31  -
 18  614220685    นายณัฐพล อินนุ่ม ปวช.3/31  -
 19  624220762    นายธนธรณ์ ผิวทอง ปวช.3/31  -
 20  624220853    นายจิรวัฒน์ สุวรรณวัฒนะ ปวช.3/31  -
จำนวน  20    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th