รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา กลเรียน    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604220439    นางสาวภัทรวดี เจริญยิ่ง ปวช.3/32  -
 2  614220059    นายวิสุทธิพงษ์ แสงสุวรรณ ปวช.3/32  -
 3  614220094    นางสาวกฤษณา ต่ายพักดิ์ ปวช.3/32  -
 4  614220099    นายธีรวุฒิ กุลธราธีระ ปวช.3/32  -
 5  614220104    นายภาณุพันธ์ จันทร์มี ปวช.3/32  -
 6  614220105    นายณรงค์ศักดิ์ พัดจันทร์หอม ปวช.3/32  -
 7  614220106    นายสมาบัติ จันทร์หอม ปวช.3/32  -
 8  614220140    นายชาคริต สีชมภู ปวช.3/32  -
 9  614220143    นายอนันธะชัย จันสา ปวช.3/32  -
 10  614220144    นายสรณัย แพงมา ปวช.3/32  -
 11  614220153    นางสาวธันยา เฉื่อยกลาง ปวช.3/32  -
 12  614220155    นายธนาวุฒิ ตานะ ปวช.3/32  -
 13  614220164    นายศรัณยู ชอบธรรม ปวช.3/32  -
 14  614220166    นายรณกร อิสสระ ปวช.3/32  -
 15  614220167    นายณัฐกรณ์ น้อยแข ปวช.3/32  -
 16  614220188    นายชนภัทร์ มุขอิ่ม ปวช.3/32  -
 17  614220198    นายกิตติภูมิ มาสน ปวช.3/32  -
 18  614220199    นายมนัสชานันท์ จันทะมา ปวช.3/32  -
 19  614220219    นายอุทัยรัตน์ จันทร์ทอง ปวช.3/32  -
 20  614220665    นายอนุสรณ์ ศิลาคชสาร ปวช.3/32  -
 21  614220713    นางสาวสุวรรณษา ตันดี ปวช.3/32  -
 22  614220742    นายกิตติณัฏฐ์ ปัญญาศักดิ์ชัย ปวช.3/32  -
จำนวน  22    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th