รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทนงศักดิ์ พรมงาม    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614220046    นางสาวสุกัญญา ลอยเลื่อน ปวช.3/33  -
 2  614220054    นางสาวปนัดดา บัวจันทร์แดง ปวช.3/33  -
 3  614220055    นางสาวสุกานดา ลอยเลื่อน ปวช.3/33  -
 4  614220092    นางสาวรุ่งทิวา ศรีสง่าบริบูรณ์ ปวช.3/33  -
 5  614220216    นางสาวสุภัสสร มีใจ ปวช.3/33  -
 6  614220221    นายฤทธิพล เรืองฤทธิ์ ปวช.3/33  -
 7  614220232    นายทิฆัมพร เหลี่ยมเนียม ปวช.3/33  -
 8  614220236    นายวรภพ ผาลา ปวช.3/33  -
 9  614220248    นางสาวชญานิศ โตเฟื่อง ปวช.3/33  -
 10  614220251    นายธงชัย กลิ่นลอย ปวช.3/33  -
 11  614220260    นายธีรเมธ หลักฐาน ปวช.3/33  -
 12  614220261    นางสาวหนึ่งฤทัย ศุภจันทร์ ปวช.3/33  -
 13  614220266    นายวริทธิ์นันท์ เณรเนือง ปวช.3/33  -
 14  614220291    นายมนตรี จันทร์หอม ปวช.3/33  -
 15  614220292    นายทรงพล ดาจันทร์ ปวช.3/33  -
 16  614220379    นายภานุวัฒน์ ศรีอินทร์ ปวช.3/33  -
 17  614220438    นายบุริมสิทธิ ยาท้วม ปวช.3/33  -
 18  614220514    นางสาวสุปราณี อ้นทองทิม ปวช.3/33  -
 19  614220515    นายชัยรัตน์ มาวุฒิ ปวช.3/33  -
 20  614220529    นายกฤตนัน คงมาก ปวช.3/33  -
 21  614220538    นายกิติศักดิ์ เพ็งถา ปวช.3/33  -
 22  614220547    นายกิตติพงษ์ ป๊อกแป๊ก ปวช.3/33  -
 23  614220558    นายจักรพงศ์ เชียงรส ปวช.3/33  -
 24  614220559    นายปรมัตถ์ บุญจันทร์ ปวช.3/33  -
 25  614220576    นายเถลิงศักดิ์ ผูกทรัพย์ ปวช.3/33  -
 26  614220585    นายชินวัฒน์ ชื่นใจ ปวช.3/33  -
 27  614220590    นายสิทธิศักดิ์ อินทร ปวช.3/33  -
 28  614220595    นายภาสกร คงรัตน์ ปวช.3/33  -
 29  614220623    นายปฏิภาณ ค้างคีรี ปวช.3/33  -
 30  614220645    นายกลทีป์ ทองอุไร ปวช.3/33  -
 31  614220647    นายภัทรพล มิ่งเมือง ปวช.3/33  -
 32  614220649    นายปิยะ ผาก้อน ปวช.3/33  -
 33  614220657    นายอดิศร แก้วคำ ปวช.3/33  -
 34  614220661    นายศุภสัณห์ จันทร์ทอง ปวช.3/33  -
 35  614220679    นายณภัทร รู้หลัก ปวช.3/33  -
 36  614220741    นางสาวปรียาภัทร มีมั่น ปวช.3/33  -
จำนวน  36    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th