รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ทับ    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614230005    นายจักรกฤษณ์ จิตร์อมร ปวช.3/41  -
 2  614230069    นางสาวพรนภา โกนพรรณ ปวช.3/41  -
 3  614230152    นายจิรเมธ ยิ้มเจริญ ปวช.3/41  -
 4  614230156    นางสาวศิริพิมพ์ เย็นดี ปวช.3/41  -
 5  614230184    นางสาวเจนจิรา นวลละออง ปวช.3/41  -
 6  614230186    นางสาวบุษบา ศรีเนตร ปวช.3/41  -
 7  614230201    นางสาวรุ่งรวี มณีชัย ปวช.3/41  -
 8  614230237    นายศิวนารถ เจริญสุข ปวช.3/41  -
 9  614230245    นางสาวสุธิตา เจริญรัตน์ ปวช.3/41  -
 10  614230246    นายสุรเชษฐ์ ใยโฉม ปวช.3/41  -
 11  614230249    นางสาวชนิดา อ้นเก้ ปวช.3/41  -
 12  614230381    นางสาวณัฐนิชา เพ็ชรศิลา ปวช.3/41  -
 13  614230544    นางสาววิภาภรณ์ เหมือนทิพย์ ปวช.3/41  -
 14  614230545    นางสาวสุประวีณ์ วงษ์ปัน ปวช.3/41  -
 15  614230565    นายวรรฒสพล จันมลฑา ปวช.3/41  -
 16  614230604    นายกุลพัทธ์ เรืองปุ้ย ปวช.3/41  -
 17  614230622    นายณัฐพล เคนเหลื่อม ปวช.3/41  -
 18  614230628    นางสาวคุณงาม อยู่สำอางค์ ปวช.3/41  -
 19  614230629    นางสาวรุจิษยา สุขเกษม ปวช.3/41  -
 20  614230634    นายวชิรวิทย์ หิงสุวรรณ ปวช.3/41  -
 21  614230729    นายไวยกรณ์ ปิ่นทอง ปวช.3/41  -
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th