รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยะ สีตาชัย    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614100018    นางสาวปิยวัลย์ อินต๊ะลาศ ปวช.3/6  -
 2  614100024    นางสาวชลกร เพ็ชรบุญมี ปวช.3/6  -
 3  614100039    นางสาววรรณชนก สุวรรณโชติ ปวช.3/6  -
 4  614100050    นางสาวณิชกานต์ แก้วจรูญ ปวช.3/6  -
 5  614100051    นางสาวฐิตินันท์ อินคำ ปวช.3/6  -
 6  614100087    นายนัฐพนธ์ กิ่งคำมูล ปวช.3/6  -
 7  614100100    นายภูวดล พรมสุวรรณ ปวช.3/6  -
 8  614100102    นายวรเดช มณีนุตร์ ปวช.3/6  -
 9  614100111    นางสาวณัฐณภา การจ้อย ปวช.3/6  -
 10  614100112    นางสาวนฤพร มอญเมือง ปวช.3/6  -
 11  614100149    นางสาววรารัตน์ พรมงาม ปวช.3/6  -
 12  614100151    นายศยมพันธ์ ดำรงค์กุล ปวช.3/6  -
 13  614100162    นางสาวจารุวรรณ นาคเลี้ยง ปวช.3/6  -
 14  614100193    นางสาวชลธิชา ท่าดี ปวช.3/6  -
 15  614100206    นางสาวปรัชญาพร สมปา ปวช.3/6  -
 16  614100227    นายวายุภักดิ์ วิจิตรมังสา ปวช.3/6  -
 17  614100241    นางสาวสุริวิภา ยิ้มณรงค์ ปวช.3/6  -
 18  614100243    นางสาวณัฐธิดา ดอกพุฒ ปวช.3/6  -
 19  614100247    นางสาวอสมาภรณ์ พลอยบุตร ปวช.3/6  -
 20  614100385    นางสาวเมทนี วาตานาเบ้ ปวช.3/6  -
 21  614100531    นายปิยชนน์ ยุทธ์ธนเวทย์ ปวช.3/6  -
 22  614100533    นางสาวณัฐธิดา เกิดป้อม ปวช.3/6  -
 23  614100549    นางสาวทิพย์กมล พูลพิพัฒน์ ปวช.3/6  -
 24  614100598    นายเดชาวัต รุ่งเรือง ปวช.3/6  -
 25  614100615    นางสาวละอองทิพย์ อินทจันท์ ปวช.3/6  -
 26  614100621    นางสาวปิยะรัตน์ อองดา ปวช.3/6  -
 27  614100627    นางสาวณริญา กาญจนารี ปวช.3/6  -
 28  614100668    นายธเนศ คงแก้ว ปวช.3/6  -
 29  614100710    นายไอศูรย์ พรหมเบิด ปวช.3/6  -
 30  624100840    นางสาวพรนภา ปานานนท์ ปวช.3/6  -
จำนวน  30    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th