รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุพารัตน์ โชคทวีกิจ    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635110347    นางสาวณัฏฐพร ทรายหมอ ปวส.1/1  -
 2  635110372    นางสาวสงกรานต์ มยุฤทธิ์ ปวส.1/1  -
 3  635110373    นางสาวศรุตา ศรีเทพ ปวส.1/1  -
 4  635110374    นางสาวเมทินี มาถา ปวส.1/1  -
 5  635110375    นางสาววิชุดา บุญดิลก ปวส.1/1  -
 6  635110376    นางสาวสุธาทิพย์ เกิดพูล ปวส.1/1  -
 7  635110377    นางสาวนฤมล ชัยบุรม ปวส.1/1  -
 8  635110378    นางสาวสุกัญญา ยศสม ปวส.1/1  -
 9  635110379    นางสาววรดา เวียนรอบ ปวส.1/1  -
 10  635110381    นางสาวณฐวรรณ เมืองก่อ ปวส.1/1  -
 11  635110382    นายธนพล ชื่นชมกลิ่น ปวส.1/1  -
 12  635110383    นางสาวกัญญารัตน์ ดีผาย ปวส.1/1  -
 13  635110384    นางสาวสุภานัน จินนะคำ ปวส.1/1  -
 14  635110385    นางสาวสร้อยประกาย กันใจ ปวส.1/1  -
 15  635110386    นางสาวฐิติพร สุคนมณี ปวส.1/1  -
 16  635110387    นางสาวนภาพร รัตนอาจ ปวส.1/1  -
 17  635110389    นางสาวณัฐชนันท์ แซ่ลี ปวส.1/1  -
 18  635110390    นางสาวสุดารัตน์ ชาเทพ ปวส.1/1  -
 19  635110483    นางสาวกัญญาภัค อยู่นุ้ย ปวส.1/1  -
 20  635110484    นางสาวอริสา สีหาราช ปวส.1/1  -
 21  635110485    นายกิตตินันท์ ทองเมือง ปวส.1/1  -
 22  635110486    นางสาววรัญญา วงษ์มณี ปวส.1/1  -
 23  635110505    นางสาวรณภัทร สาหนู ปวส.1/1  -
 24  635110506    นางสาวพาฝัน สอนหว่าง ปวส.1/1  -
 25  635110752    นางสาววิภาวดี ลาเกี้ยว ปวส.1/1  -
 26  635110826    นางสาวธัญลักษณ์ สำลวน ปวส.1/1  -
จำนวน  26    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th