รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ รอดแตง    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635140072    นายจิรัฐโชติ สังข์หอม ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 2  635140073    นายปิยศักดิ์ เพ็ชรศรี ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 3  635140273    นายวันชัย บุญรอด ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 4  635140282    นายภาณุพงศ์ แดงมี ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 5  635140288    นางสาวสุภาพร บุตรทอง ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 6  635140310    นางสาวกษมา พละโชติ ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 7  635140456    นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรโรจน์ ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 8  635140457    นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์ยอด ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 9  635140709    นางสาวสุนิสา สว่างแสง ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 10  636140063    นายพัณกรณ์ นวนจร ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 11  636140087    นางสาวพรรณษา ครุธผาสุข ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 12  636140088    นางสาวอนันตญา สีแดง ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 13  636140210    นายภูธเรศ ธิมาจร ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 14  636140247    นางสาวปิยะนัท ทองดี ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 15  636140265    นางสาวปนัดดา ป่านฉะนี้ ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 16  636140281    นางสาวหยาดฟ้า เพ็งคง ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 17  636140284    นางสาวอังศิริลาวัลย์ ปานรุ่ง ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
จำนวน  17    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th