รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล    สาขางาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รุ่งนภา สังข์อินทร์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  636130041    นางสาวปวัณรัตน์ เลิศชัย ปวส.1/19  -
 2  636130354    นายศักดิ์เดชา ปัญญาดี ปวส.1/19  -
 3  636130357    นางสาวหัทยา แก้วเปี้ย ปวส.1/19  -
 4  636130368    นายปฏิภาณ สำเนา ปวส.1/19  -
 5  636130391    นางสาวสารนิช ลำมูล ปวส.1/19  -
 6  636130496    นางสาวธนพร วิจิตรเฉลิมพงษ์ ปวส.1/19  -
 7  636130526    นางสาวชนากานต์ นาสวนกนก ปวส.1/19  -
 8  636130547    นางสาวรัตนา ฟองกระจาย ปวส.1/19  -
 9  636130602    นายกิตติภพ สุยะพรม ปวส.1/19  -
 10  636130613    นายภานุวัฒน์ เพ็ชรประสม ปวส.1/19  -
 11  636130614    นางสาวสุกัญญา ซาซง ปวส.1/19  -
 12  636130617    นายกิติภูมิ โชคนิมิตร ปวส.1/19  -
 13  636130691    นางสาวเบญจมาศ คำใส ปวส.1/19  -
 14  636130692    นายณัฐนัย นุ่มนวล ปวส.1/19  -
 15  636130703    นางสาวแพรวพรรณ จันทร์บาง ปวส.1/19  -
 16  636130716    นายสุรพงษ์ พรหมพันใจ ปวส.1/19  -
 17  636130717    นายพฤษชาติ แสนเขื่อนแก้ว ปวส.1/19  -
 18  636130746    นางสาวกัลยารัตน์ นาเพาะผล ปวส.1/19  -
 19  636130747    นายฐิติพัฒน์ ศรีภัยพ่าย ปวส.1/19  -
 20  636130762    นายชนายุทธ อ่วมศรี ปวส.1/19  -
 21  636130789    นางสาวณัฐพร วรรณประภา ปวส.1/19  -
 22  636130790    นางสาวณัฐมน วรรณประภา ปวส.1/19  -
 23  636130798    นางสาวสุณิตา มาใกล้ ปวส.1/19  -
 24  636130815    นายพีรพล สนิท ปวส.1/19  -
 25  636130842    นายดลยุทธ์ ครองเมือง ปวส.1/19  -
 26  636130850    นายวชิรวิทย์ ทองธิยะ ปวส.1/19  -
 27  636130868    นายมนัสพงศ์ ทาพรม ปวส.1/19  -
จำนวน  27    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th