รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สัมภาษณ์ สนั่นไทย    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635210159    นายกอบกู้ สืบมาแต่ปั้น ปวส.1/21  1
 2  635210415    นายสหัสวรรษ สักขี ปวส.1/21  1
 3  635210416    นายชาญวิทย์ ฉิมเชื้อ ปวส.1/21  1
 4  635210417    นายธีรศักดิ์ โชติเขียว ปวส.1/21  2
 5  635210418    นายเฉลิมพล หิรัญสวรรค์ ปวส.1/21  1
 6  635210419    นายยงยุทธ เงือกน้ำ ปวส.1/21  2
 7  635210421    นายสิริวัต พุ่มสวัสดิ์ ปวส.1/21  1
 8  635210422    นายพงศ์ศิริ ศรีใจวงศ์ ปวส.1/21  1
 9  635210423    นายณัฐพล คำบาง ปวส.1/21  1
 10  635210424    นายธีรภาพ เล้าอรุณ ปวส.1/21  1
 11  635210426    นายชนาวีร์ เทพจันทร์ ปวส.1/21  1
 12  635210427    นายณัฐวุฒิ หล่อหลอม ปวส.1/21  1
 13  635210429    นายเสกสรรค์ เงินพา ปวส.1/21  2
 14  635210430    นายนัฐวุฒิ มูลมั่ง ปวส.1/21  2
 15  635210516    นายนัฐวุฒิ แหยมคง ปวส.1/21  2
 16  635210559    นายปิยวัฒน์ ธีปะนะ ปวส.1/21  2
 17  635210563    นายวรรณรบ เขียวลอยมา ปวส.1/21  2
 18  635210564    นายรัตนโชติ จันทร์ดุ้ง ปวส.1/21  1
 19  635210565    นายเกรียงไกร เพ็งคำ ปวส.1/21  1
 20  635210566    นายนิรุจ ฟองสีถง ปวส.1/21  2
 21  635210567    นายพีรพัฒน์ มณีเลิศ ปวส.1/21  1
 22  635210568    นายชโนดม อินชัน ปวส.1/21  1
 23  635210576    นายมนตรี เทพกัน ปวส.1/21  2
 24  635210577    นายศุภฤกษ์ สังข์อินทร์ ปวส.1/21  1
 25  635210578    นายภาณุพงศ์ นามแดง ปวส.1/21  2
 26  635210582    นายธรรพ์ณธร อุทธา ปวส.1/21  1
 27  635210585    นายรัชชานนท์ เชื้อหมอ ปวส.1/21  2
 28  635210587    นายนพดล แก้วเปี้ย ปวส.1/21  2
 29  635210588    นายวศิน มีภู่เพ็ญ ปวส.1/21  2
 30  635210589    นายทักษิณ เติมมี ปวส.1/21  1
 31  635210590    นายศิวกร ท้าวเทียมวงค์ ปวส.1/21  2
 32  635210593    นายเฉลิมเกียรติ จาดศรี ปวส.1/21  1
 33  635210594    นายนวกฤช แจ่มฤกษ์แจ้ง ปวส.1/21  2
 34  635210595    นายภูวนาท นามกรณ์ ปวส.1/21  2
 35  635210596    นายชิษณุพงศ์ บุญรังษี ปวส.1/21  1
 36  635210597    นายณัฏฐพงศ์ บุญฤทธิ์ ปวส.1/21  1
 37  635210600    นายวันชนะ ไชนิท ปวส.1/21  2
 38  635210601    นายธนวัฒน์ พรมทอง ปวส.1/21  2
 39  635210664    นายน้ำ ปัญญา ปวส.1/21  2
 40  635210711    นายณัฐวุฒิ สุบินทร์ ปวส.1/21  2
 41  635210792    นายพงศธร จิตรค้ำคูณ ปวส.1/21  1
จำนวน  41    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th