รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธมลพรรณ จอมหงษ์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  636220064    นางสาวสุพรรณษา พงษ์พันธ์ ปวส.1/33  -ม6
 2  636220235    นายอธินัท กฤชพงศ์วรา ปวส.1/33  -ม6
 3  636220267    นางสาวรุจาภา พานแก้ว ปวส.1/33  -ม6
 4  636220380    นางสาวมาริสา ผ่องใส ปวส.1/33  -ม6
 5  636220398    นายธรรมชาติ นิ่มเอนก ปวส.1/33  -ม6
 6  636220513    นายชโยดม แหยมเกิด ปวส.1/33  -ม6
 7  636220514    นายชิณนวัฒน์ บุญมี ปวส.1/33  -ม6
 8  636220518    นายอมรเทพ เปี่ยมชู ปวส.1/33  -ม6
 9  636220671    นายธีรภัทร นำแจ้ ปวส.1/33  -ม6
 10  636220676    นายพชรพล แสนหอม ปวส.1/33  -ม6
 11  636220681    นายวีระชัย แก้วอยู่ ปวส.1/33  -ม6
 12  636220684    นายอนุชา ดีปัญญา ปวส.1/33  -ม6
 13  636220699    นายณัชพงศ์ เมธาวงค์ ปวส.1/33  -ม6
 14  636220713    นายปัณณวัฒน์ ทิจันทร์ ปวส.1/33  -ม6
 15  636220719    นายศรายุทธ อุ่นเรือน ปวส.1/33  -ม6
 16  636220767    นางสาวนภัสสร วันณา ปวส.1/33  -ม6
 17  636220803    นายจักรพงศ์ จันทร ปวส.1/33  -ม6
 18  636220840    นายกิตติพัฒน์ ไทยกล้า ปวส.1/33  -ม6
 19  636220857    นายสินชัย กอบรูป ปวส.1/33  -ม6
จำนวน  19    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th