รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล    สาขางาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รุ่งนภา สังข์อินทร์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635130529    นางสาวสุภาวดี ปินตา ปวส.1/9  1
 2  635130530    นางสาวกุลนันท์ ทองแห้ว ปวส.1/9  1
 3  635130531    นายสุธีร์ อินชาญ ปวส.1/9  1
 4  635130532    นางสาวพรชิตา พุ้ยศิริ ปวส.1/9  1
 5  635130533    นางสาวรัตติกานต์ จันทร์แจ่มศรี ปวส.1/9  1
 6  635130534    นายทัฬหพงศ์ รักษ์ชน ปวส.1/9  1
 7  635130535    นางสาวภัทร์จาริน อินสุวรรณ์ ปวส.1/9  1
 8  635130536    นางสาวนวินดา ศรีเมือง ปวส.1/9  1
 9  635130537    นางสาวศิริลักษณ์ ชูเที่ยง ปวส.1/9  1
 10  635130538    นายภัทรภณ วงศ์แก้ว ปวส.1/9  1
 11  635130548    นายศราวุฒิ ท้วมจันทร์ ปวส.1/9  1
 12  635130549    นายรุ่งโรจน์ ต่อสงค์ ปวส.1/9  1
 13  635130550    นายชัยรัตน์ สุวรรณลุง ปวส.1/9  1
 14  635130551    นางสาวศศิวรรณ ปินเตป ปวส.1/9  1
 15  635130552    นายธีระศักดิ์ บุญชิต ปวส.1/9  1
 16  635130553    นายกฤษกร อยู่ดี ปวส.1/9  1
 17  635130554    นางสาวพรพรรณ พงศ์กัมปนาท ปวส.1/9  1
 18  635130555    นางสาวชลธิดา ยุกตะนันท์ ปวส.1/9  1
 19  635130574    นายธีรภัทร ชัยหวัง ปวส.1/9  1
 20  635130606    นางสาวพรธิดา ตระกูล ปวส.1/9  1
 21  635130607    นางสาววิภาพรรณ ตุ๊แสง ปวส.1/9  1
 22  635130608    นายอภินัน เกตุวงศ์ ปวส.1/9  1
 23  635130625    นางสาวธัญชนก พีระชัยรัตน์ ปวส.1/9  1
 24  635130690    นายธนวงศ์ พงษ์ศักดิ์ ปวส.1/9  1
 25  635130710    นางสาววรางคณา เกตุสิทธิ์ ปวส.1/9  1
 26  635130748    นางสาวจาสุมินทร์ จันทาแพง ปวส.1/9  1
จำนวน  26    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th