รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน -

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ พิณนา    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625110331    นางสาวประกายแก้ว มนต์รุจิรัตน์ ปวส.2/1  -
 2  625110332    นายบุญทวี ปล้องสา ปวส.2/1  -
 3  625110360    นางสาวฐิติมา ก้อนกล่อม ปวส.2/1  -
 4  625110361    นางสาวแสงนิล ไชยพิเดช ปวส.2/1  -
 5  625110362    นางสาวนฤมล คุ้มภัย ปวส.2/1  -
 6  625110363    นางสาวดวงกมล เกลี้ยงมะ ปวส.2/1  -
 7  625110364    นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วทิม ปวส.2/1  -
 8  625110365    นางสาวพัตราพร อยู่เชื้อ ปวส.2/1  -
 9  625110366    นางสาวณัฐชา พุ่มอรัญ ปวส.2/1  -
 10  625110368    นางสาวกานดามณี มยุเรศ ปวส.2/1  -
 11  625110369    นางสาววรรณภา ขันทอง ปวส.2/1  -
 12  625110370    นางสาวเปรมฤดี ขันธริส ปวส.2/1  -
 13  625110371    นางสาวประกายแก้ว อมรพล ปวส.2/1  -
 14  625110372    นายวุฒิพงษ์ พันธ์แก้ว ปวส.2/1  -
 15  625110373    นางสาวสุพัตรา เชื้อมีศรี ปวส.2/1  -
 16  625110374    นางสาววีรวรรณ พลอยแหวน ปวส.2/1  -
 17  625110376    นางสาวธันย์ชนก เกตุสุริวงค์ ปวส.2/1  -
 18  625110377    นางสาวธันยพร เกตุสุริวงค์ ปวส.2/1  -
 19  625110378    นางสาวอัญชลี ศรีคมขำ ปวส.2/1  -
 20  625110379    นางสาวณัฐริกา คงนิล ปวส.2/1  -
 21  625110380    นางสาวรุจิรดา แป้นไทย ปวส.2/1  -
 22  625110382    นางสาวณิชาภา สินบูรณฉัตร ปวส.2/1  -
 23  625110383    นางสาวธนัชพรศรณ์ กิติศักดิ์ ปวส.2/1  -
 24  625110647    นางสาวยุวดี ทองสิน ปวส.2/1  -
 25  625110761    นายปรัชญา แก้วสิงห์ ปวส.2/1  -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th