รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ รอดแตง    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625140571    นางสาวญาณิศา ยะฝั้น ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 2  625140681    นายสมพร ม่วงแพร ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 3  625140682    นายวีรชัย อักขระ ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 4  625140683    นางสาวเกษรา เอี่ยมมี ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 5  625140759    นายมนตรี จันโน ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 6  626140074    นายฐิรพงศ์ บุญเกิด ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 7  626140079    นางสาวกมลศรี เคนสน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 8  626140105    นางสาวกลอยนภา พุ่มพวง ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 9  626140106    นางสาวสกุลทิพย์ มังวงศ์ ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 10  626140134    นายกิตติกรณ์ โพศรี ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 11  626140136    นายพีรพล ตองอ่อน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 12  626140174    นายธมน บุญมามี ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 13  626140190    นายพรพิพัฒน์ พึ่งเกิด ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 14  626140191    นางสาวศรัณย์พร โนนสูงเนิน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 15  626140238    นางสาววิภาดา อินอ่อน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 16  626140338    นางสาวสุนิสา พลฤทธิ์ ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 17  626140769    นางสาววิชุดา ทิมทอง ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 18  626140803    นางสาววิมลมาศ แก้วหาญสอน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 19  626140827    นางสาวประภาพรรณ สมาน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
จำนวน  19    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th