รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณรงค์ บุญพักตร์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625210221    นายอริญชัย อันถามล ปวส.2/22  1
 2  625210433    นายณัฐชนน สุดสุวรรณ์ ปวส.2/22  1
 3  625210610    นายทศวรรณ ลำมะนา ปวส.2/22  1
 4  625210612    นายองอาจ อ้นน่วม ปวส.2/22  1
 5  625210613    นายนพกร ทั่งรอด ปวส.2/22  1
 6  625210679    นายณัฐกร คงฟู ปวส.2/22  1
 7  625210680    นายณวรรต คงฟู ปวส.2/22  1
 8  625210699    นายเจตนิพัทธ์ ให้พร ปวส.2/22  1
 9  625210723    นายเจษฏา บุญเวียง ปวส.2/22  1
 10  625210724    นายสุกนต์ธี สุขสา ปวส.2/22  1
 11  625210730    นายวิทยา หมอนไหม ปวส.2/22  1
 12  625210742    นายนัฐพงศ์ ทองมา ปวส.2/22  1
 13  625210743    นายวธัญญู แสนโกสิก ปวส.2/22  1
 14  625210757    นายธนพงษ์ คงนุ่น ปวส.2/22  1
 15  625210766    นายภานุสรณ์ เพ็งดี ปวส.2/22  1
 16  625210791    นายชาญณรงค์ กุลประสงค์ ปวส.2/22  1
 17  625210800    นายอิทธิกร ธุปะละ ปวส.2/22  1
 18  625210801    นายธนโชติ เสาร์จันทร์ ปวส.2/22  1
 19  625210811    นายชาญณรงค์ อุ่นคำปา ปวส.2/22  1
 20  625210838    นายธิติพงษ์ ลัคณา ปวส.2/22  1
 21  626210093    นายวีรภัทร กลิ่นเอี่ยม ปวส.2/22  2ม6
 22  626210111    นายเจริญ มาดี ปวส.2/22  2ม6
 23  626210128    นายจิรพนธ์ หมื่นยุทธ ปวส.2/22  2ม6
 24  626210167    นายชัชพงศ์ รุ่งเรือง ปวส.2/22  2ม6
 25  626210168    นายณัฐวุฒิ กะบองแก้ว ปวส.2/22  2ม6
 26  626210169    นายธัชนนท์ อุตบัววงค์ ปวส.2/22  2ม6
 27  626210171    นายวิสิษฐ์ รังสิยานนท์ ปวส.2/22  2ม6
 28  626210173    นายวินิต มาเชื้อ ปวส.2/22  2ม6
 29  626210181    นายต้องเพชร บูรณารมย์ ปวส.2/22  2ม6
 30  626210182    นายธวัชชัย ยาน้อย ปวส.2/22  2ม6
 31  626210542    นายณัฐพล จันทร์สุข ปวส.2/22  2ม6
 32  626210722    นายกิตติพัฒน์ ดิษฐ์รัตน์ ปวส.2/22  2ม6
จำนวน  32    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th