รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อารยา อินชัน    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625220384    นายรังสรรค์ ลังก้า ปวส.2/31  -
 2  625220385    นายพชร แก้วสอน ปวส.2/31  -
 3  625220386    นายเมธัส สีชมภู ปวส.2/31  -
 4  625220387    นายถนัดกิจ มาใกล้ ปวส.2/31  -
 5  625220388    นายภูริเดช ขันเงิน ปวส.2/31  -
 6  625220389    นายชัชวาล วงษ์น้อย ปวส.2/31  -
 7  625220390    นายวิจารณ์ หิรัญประภา ปวส.2/31  -
 8  625220392    นายรัฐพล บุญอินเขียว ปวส.2/31  -
 9  625220393    นางสาวทิพย์เมธา จันมลฑา ปวส.2/31  -
 10  625220394    นายโชติวัฒน์ เสรีวุฒิชัย ปวส.2/31  -
 11  625220395    นายจักรทอง ทองภู่ ปวส.2/31  -
 12  625220396    นายหัสวรรษ สีหะอำไพ ปวส.2/31  -
 13  625220397    นายศรายุทธ คำเพ็ง ปวส.2/31  -
 14  625220398    นายชินวัตร ทองวัน ปวส.2/31  -
 15  625220399    นายสิทธิศักดิ์ สุทธิกุล ปวส.2/31  -
 16  625220400    นายรัตนพนธ์ คงบุญ ปวส.2/31  -
 17  625220401    นายยุทธนา ศรีสาย ปวส.2/31  -
 18  625220402    นายปราการ เรืองศรี ปวส.2/31  -
 19  625220403    นางสาวณัฐพร ยาโม้ ปวส.2/31  -
 20  625220404    นายภีรพล สมศรี ปวส.2/31  -
 21  625220405    นายธนกร ศิริเดช ปวส.2/31  -
 22  625220406    นายพัชรพล ทิติ๊บ ปวส.2/31  -
 23  625220407    นายชรินทร์ธร ทับทิมทอง ปวส.2/31  -
 24  625220408    นายศุภกร เรืองผึ้ง ปวส.2/31  -
 25  625220409    นายณัฐพงศ์ เงินน้อย ปวส.2/31  -
 26  625220410    นายชยพัทธ์ ชาบาง ปวส.2/31  -
 27  625220411    นายธนิสร ปริมาณ ปวส.2/31  -
 28  625220413    นายวรเมธฐ์ ป้องท้าว ปวส.2/31  -
 29  625220414    นายมัฆวัต แพ่งไฉน ปวส.2/31  -
 30  625220638    นายนัฐวุฒิ อินหม่อม ปวส.2/31  -
 31  625220639    นายชัชชัย สายคำมาตร ปวส.2/31  -
 32  625220641    นายพีระพัฒน์ ภูชะวี ปวส.2/31  -
 33  625220828    นายสุทธิภัทร เหลืองขจรชัย ปวส.2/31  -
จำนวน  33    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th