รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภูวดล จารุชาต    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625220412    นายสรจักร โฆษ์สงวน ปวส.2/32  -
 2  625220415    นายนัฐพงศ์ ประมูล ปวส.2/32  -
 3  625220416    นางสาวสุพัตรา วรรณสมพร ปวส.2/32  -
 4  625220417    นายพลพล บุญเมือง ปวส.2/32  -
 5  625220418    นางสาวนารีรัตน์ ฉนวนน้ำ ปวส.2/32  -
 6  625220419    นายสิงหราช เป็นมงคล ปวส.2/32  -
 7  625220420    นายนพดล กั้นหยั่นทอง ปวส.2/32  -
 8  625220421    นายชัชพงศ์ พุทธรักขิต ปวส.2/32  -
 9  625220422    นายพลพล คงมา ปวส.2/32  -
 10  625220423    นายณัฐวุฒิ ทนันชัย ปวส.2/32  -
 11  625220424    นายกฤษฎา สีสาคร ปวส.2/32  -
 12  625220425    นายธนวัฒน์ อินป๊อก ปวส.2/32  -
 13  625220426    นายชินวัตร ศรีโคตร ปวส.2/32  -
 14  625220427    นายฐิติวัสส์ สุขดิษฐ์ ปวส.2/32  -
 15  625220428    นายธีรภัทร นวลแก้ว ปวส.2/32  -
 16  625220429    นายทักษิณ พวงศรี ปวส.2/32  -
 17  625220430    นางสาวพิชาณิการ์ โสพัฒน์ ปวส.2/32  -
 18  625220431    นายศิวัสว์ นาคแดง ปวส.2/32  -
 19  625220432    นายจักรพงศ์ ต๊ะประจำ ปวส.2/32  -
 20  625220434    นายคมกฤษ เรืองฤทธิ์ ปวส.2/32  -
 21  625220435    นายยิ่งศักดิ์ บรรเลงสวรรค์ ปวส.2/32  -
 22  625220436    นายธีระศักดิ์ ธิบดี ปวส.2/32  -
 23  625220637    นางสาวจุฑามาศ บุญยังกองแก้ว ปวส.2/32  -
 24  625220747    นายอนุชิต บุญคาด ปวส.2/32  -
 25  625220776    นายสรรพวิท แวงโพธิ์สา ปวส.2/32  -
 26  625220806    นายจักรกฤษณ์ เพ็ชร์เมือง ปวส.2/32  -
 27  625220852    นายนราดล เชื้อสิงห์ ปวส.2/32  -
จำนวน  27    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th