รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภูวดล จารุชาต    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  626220198    นายนิธิวัฒน์ ประวงค์ ปวส.2/33  -ม6
 2  626220199    นายจักรพงษ์ สุขเทศ ปวส.2/33  -ม6
 3  626220201    นายนพเกล้า เกิดทอง ปวส.2/33  -ม6
 4  626220266    นายคัมภีรภพ เรือนคำ ปวส.2/33  -ม6
 5  626220305    นายเมธา อยู่ยิ่ง ปวส.2/33  -ม6
 6  626220578    นายอภิเชษฐ สุขสัจจี ปวส.2/33  -ม6
 7  626220691    นายเฉลิมพันธ์ ม่วงทอง ปวส.2/33  -ม6
 8  626220746    นางสาวพัชราภรณ์ ชนะจน ปวส.2/33  -ม6
 9  626220750    นายชาญวิทย์ สารทอง ปวส.2/33  -ม6
 10  626220756    นางสาวอัมพร พรานกวาง ปวส.2/33  -ม6
 11  626220760    นางสาวประวีณา แสงทอง ปวส.2/33  -ม6
 12  626220774    นางสาววิภาวรรณ เฟื่องฟู ปวส.2/33  -ม6
 13  626220781    นางสาวนาเรศ รื่นเริง ปวส.2/33  -ม6
 14  626220786    นางสาวสมัชญา ขอร้อง ปวส.2/33  -ม6
 15  626220798    นายพฤทธิ์ พูนพิน ปวส.2/33  -ม6
 16  626220818    นางสาวนิภาพร เมืองสำนัก ปวส.2/33  -ม6
จำนวน  16    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th