รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศิริพัฒน์ สุริยะวงศ์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625230326    นายอภิชัช เอี่ยมเสือ ปวส.2/41  1
 2  625230327    นางสาวสุวิมล เกตุสุริวงค์ ปวส.2/41  1
 3  625230328    นางสาวกฤติยา จิตรมั่น ปวส.2/41  1
 4  625230329    นายนพดล มาแก้ว ปวส.2/41  1
 5  625230330    นางสาวธัญญาธร สุขแสง ปวส.2/41  1
 6  625230491    นางสาวปณิดา ปิ่นทอง ปวส.2/41  1
 7  625230564    นายไชยพศ รุ่งเรือง ปวส.2/41  1
 8  625230630    นายจิรายุส สายประเสริฐ ปวส.2/41  1
 9  625230713    นายอมรเทพ ยังเหล็ก ปวส.2/41  1
 10  626230700    นายณรงค์เดช พลเยี่ยม ปวส.2/41  2ม6
 11  626230703    นายณัฐปคัลภ์ เพ็ชรพลอย ปวส.2/41  2ม6
จำนวน  11    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th